شکست تیم ملی بسکتبال در نبرد ثانیهها

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی بســکتبال ایران در نخســتین بازی در جام جهانی ۹1۰2 چیــن بــه مصــاف پورتوریکــ­و رفــت. شــاگردان مهران شــاهینطبع، در نیمــه اول مقابل حریف خــود که تجربه 14 بار حضور در جام جهانی را یدک میکشــید، با نتیجه ۹4 بر 31 پیروز شــدند امــا در نهایــت با نتیجــه 83 بر 81 بازی را واگــذار کردند. بازیکنــان ایران در صورت پیروزی مقابل تیم 16 رنکینگ جهانی میتوانســت­ند برای نخســتین بــار احتمــال صعود بــه مرحله بعد را قطعــی بدانند اما شکســت تیم ملی در ثانیههــای پایانــی و در غافلگیــری کامل برای ایران رقــم خورد. تیم ملی در دیدار دوم از ساعت 13 دوشنبه (فردا) به مصاف تونس خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.