نه از اشکان خبری هست، نه عابدزاده و عزتاللهی

لیست 23 نفره تیم ملی برای بازی هنگکنگ اعالم شد

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / پــس از پایــان بازیهــای هفته دوم لیگ برتــر، مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم ملی، اسامی 23 بازیکــن مــد نظــر خــود را برای بــازی با هنگکنگ از ســری رقابتهای دور اول مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر اعالم کــرد؛ مســابقهای کــه ۹1 شــهریور برگزار میشود. با این حال، این لیست مطابق معمــول نکاتی را هــم در دل خود دارد که در ادامه به آن پرداختهایم. ■ بازیکنان دعوت شده

اســامی بازیکنــان دعــوت شــده بــه ایــن شــرح اســت: علیرضــا بیرانونــد، ســید حســین حســینی، محمــد رشــید مظاهــری، وریــا غفــوری، ســید مجیــد حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان، میــالد محمدی، محمد نــادری، رامین رضاییــان، مرتضــی پورعلــی گنجــی، سیاوش یزدانی مقدم، امید ابراهیمی، احسان حاج صفی، علی کریمی، احمد نوراللهــی، مســعود شــجاعی، وحیــد امیــری، کریــم انصــاری فــرد، علیرضــا جهانبخــش، ســردار آزمــون، الهیــار صیادمنــش، مهــدی طارمــی و مهدی ترابی. ■ ۹ لژیونر و لیگ برتریها

پرســپولیس بــا ۶، اســتقالل بــا ۴ و تراکتــور با 3 بازیکن، تنها تیمهای لیگ برتری هســتند که در تیــم ملی نماینده دارنــد ولــی از ســپاهان و شــهر خــودرو - مدعیــان فصــل گذشــته کــه در فصل جــاری هــم بازیهای خود را بــا پیروزی پشــت ســر گذاشــتهان­د - هیــچ بازیکنی در لیســت تیــم ملــی وجــود نــدارد. در این لیســت، ۹ بازیکن لژیونر نیز حضور دارند که لیگ ســتارگان قطر با انصاری فرد، پورعلی گنجی و رضاییان بیشترین نماینــده را در تیم ملــی دارد. بعد از آن ترکیــه بــا 2 بازیکــن و روســیه، پرتغــال، بلژیک و انگلیس هر کدام با یک بازیکن قرار دارنــد. جالب اینکه امید ابراهیمی هافبک فصل گذشــته االهلی قطر که از این تیم جدا شده، تنها بازیکنی است که تیم جدید خود را مشــخص نکرده ولی به این اردو دعوت شده است. ■ 2 دعوت شده از لیست دوم

از اردوی 3 روزه قبلــی کــه بــا حضور بازیکنــان جوانتــر و لیگیکــی برگــزار شــده بود، تنهــا یزدانی مقــدم و نادری در این اردو دعوت شــدهاند. یزدانی این فصــل بــه اســتقالل پیوســته و در بــازی بــا فوالد هــم در ترکیب اصلــی این تیم قرار داشــت و حاال هم به نظر میرســد کــه توجــه ویلموتــس را به خــود جلب کــرده. نــادری هــم کــه در 2 بــازی اخیر پرســپولیس در ترکیــب اصلــی این تیم حضور داشته است. ■ دژاگه، عابــدزاده و عزتاللهی؛ غایبان بزرگ

بزرگتریــن غایــب لیســت را بایــد اشــکان دژاگه بدانیــم. کاپیتان دوم تیم ملــی کــه در اردوی قبلــی تیــم ملــی به دلیل مصدومیت دعوت نشــده بود، در این لیســت هــم حضــور نــدارد. این در حالی اســت که اشــکان بهبودی خود را پیدا کــرده و در بازی با پرســپولیس هم در ترکیب اصلی تراکتور به زمین رفت. او در دقیقه 71 این بازی تعویض شــد و شــاید به اعتقاد کادر فنــی تیم ملی، به آمادگــی الزم دســت پیدا نکرده اســت. یکی دیگر از غایبان لیســت ویلموتس، امیــر عابــدزاده اســت و ایــن دروازهبان لژیونــر فوتبــال ایــران کــه در ماریتیمــو پرتغــال بــازی میکنــد، بــه ایــن اردو دعــوت نشــده. ایــن در حالی اســت که او در جــام جهانــی 2۰18 روســیه و جام ملتهــای آســیا ۹1۰2 امــارات در جمع نفــرات کارلوس کــیروش قرار داشــت و در اردوی قبلــی جهــت دیدارهــای دوســتانه بــا کــره جنوبــی و ســوریه در لیســت ویلموتس بــود. البتــه عابدزاده در فصل جدید لیگ پرتغال در 3 بازی ابتدایــی ماریتیمــو در لیــگ و یک بازی جــام حذفی به میدان نرفته و شــاید به همین خاطر دعوت نشده است. سعید عزتاللهــی هافبک دفاعــی جوان تیم ملــی هم که به یوپن بلژیک پیوســته، با وجــود اینکــه دیگر مصدومیتــی گریبان گیرش نیست، در جمع بازیکنان دعوت شــده به ایــن اردو قرار نــدارد و باید دید وضعیت او چگونه خواهد بود. بازیکنان دیگــری هــم بودنــد کــه در لیســت اول اعالم شــده تیم ملی توســط ویلموتس حضــور داشــتند و در این لیســت غایب هســتند. یکــی از ایــن بازیکنــان روزبــه چشمی است که در پایان فصل گذشته از استقالل جدا شد ولی هنوز تیم جدید خود را انتخاب نکــرده. صادق محرمی بازیکــن دعوت نشــده دیگری اســت که در 5 بازی فصل جدید دیناموزاگر­ب به میــدان نرفتــه و به نظر میرســد این دو بازیکــن به ایــن خاطر دعوت نشــدهاند امــا نام پیام نیازمند هم در این لیســت نیســت. در حالــی کــه ایــن دروازهبــا­ن ســپاهان و مــرد اخــالق فوتبــال ایــران در بازیهــای اخیــر تیمش بــازی کرده. ضمــن اینکه پژمان منتظری هم از تیم ملی خداحافظی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.