ادعای ممانعت از سفر استراماچون­ی در فرودگاه

Iran Newspaper - - News -

روزنامــه معــروف گاتزتــا دلــو اســپورت ایتالیــا گــزارش داد، آندرهآ اســتراماچ­ونی میخواســته به کشــورش برگردد اما در فــرودگاه جلوی وی را گرفتهاند چرا که ویزایش توریستی بوده و مهلت آن منقضــی شــده اســت. ایــن روزنامــه مدعــی شــده که اســتراماچ­ونی حســی مثل یک زندانی را دارد. گاتزتــا مدعــی شــده که غرامت ســنگین ناشــی از فســخ یکطرفه قرارداد با استقالل است که سبب شــده این مربی در رفتن از ایران دچار تردید و تأخیر شــود. پس از انعکاس اخبار فوق و تأکید بر اینکه اســترا با ســفارت ایتالیا در تهران هم تماس گرفته اســت تا مشــکلش در خروج از ایران را حل کند، باشــگاه اســتقالل با انتشار بیانیهای، مدعی شــد که استرا اصالً به فرودگاه نرفتــه اســت و به تبع آن، چنــان اتفاقاتی برایش روی نداده اســت. در این اطالعیه تأکید شــده که اســترا تمرینات آبیها را فقط برای دو روز تعطیل کرده ولی از عصر امروز (یکشنبه) دوباره کارها را استارت میزند و اخبار منفی دیروز نشانگر وجود یک جریــان مخرب علیه باشــگاه اســت. در البهالی اخبار ضد و نقیــض فوق، اظهارات تــازه علی فتحاهللزاد­ه نیز جلب نظر میکرد. مدیرعامل ســابق اســتقالل که دیروز سری به باشگاه زد و با امیرحسین فتحی مالقات کرد، گفت چون باشگاه سابقش را تحت فشار دیده، وظیفه خود دیده که به کمکش بشتابد. وی افزود: به مدیرعامل اســتقالل گفتم بــرای هر کمکی به باشــگاه حاضرم. معتقدم اســتراماچ­ونی مربی خوبی است اما حاشیههای زیاد در باشگاه، کارایی او را کاهش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.