بهمن فرمانآرا: از 24 سانس یک سانس سهم من بود

Iran Newspaper - - News -

امام رضا عليه السالم : به بزرگترهايت­ان احترام بگذاريد و با كوچكترها مهربان باشيد و صله رحم نماييد.

امالی(صدوق) ص49 - عيون اخبار الرضا ج 1، ص 295

‪88769075 88761254 88761720‬ 3000451213 روابط عمومی / تهران خیابان خرمشهر،شماره208 ‪88748800 / 15875-5388‬ سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی - شرکت چاپ جامجم - همشهری ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.