تالقی شور وحماسه

به انگيزه حلول ماه محرم و آغاز سوگ حسينی(ع)

Iran Newspaper - - News - اسماعیل علوی دبیر گروه پایداری

بــا فرارســيدن مــاه محــرم و ايــام ســوگواری اباعبــداه­لل الحســين(ع) بــار ديگــر تكاپوی محسوســی جامعــه را دربرگرفته و چهره شــهرها را در سرتاســر كشور دگرگون كــرده اســت. تكاپويی كــه بيانگر اين حقيقت اســت كه شعله عاشورا سردی و خاموشی نخواهد گرفت و قافله حق پويان هرگز دســت از حســين(ع) نخواهند كشــيد. عاشــورا نمــاد تقابــل حق و باطل اســت كه تا ابــد الهام بخش آزادگان و الگوی منحصر به فرد «عزت» جويان و «حريت»طلبانباقیخ­واهدماند.شورحسينیهر­ساله با طلوع ماه محرم اوج میگيرد و انســانهای بسياری را آمــاده جانبــازی در راه آرمانهای بلند و معنوی نموده و بنيانهــای ظلم و ســتم را به لرزه در مــیآورد. محرم ميدانــی اســت كه عاشــقان در آن ســلوک میكننــد و از طليعه آن ندای ايمان راستين بهگوش میرسد. عاشورا اوج كمال اين حركت و نقطه اتصال انســان با آزادگی و حريت اســت كه با اخالص و عبوديت همراه میشــود. با عاشــورا ارزشهای معنوی تثبيت و انســانيت انسان تقدم میيابد. عاشــورا آميــزهای از«عظمت»، «عزت» و «مظلوميــت» اســت كــه در يــک نيمروز، حماســهای شــورانگيز و دامنگســتر آفريد تــا الهام بخــش رهروان طريق آزادی وآزادگی باشــد. ســنت پاسداشت حماسه عاشوراهمهس­الهباشورخا­صیدركشورما­نبرپامیشود و رمزوراز پايداری در راه عدالت طلبی و حقيقتجويی را بههمراه دارد. حماســه عاشورا در هنگامه زوال ارزشها و غلبه ظلم و ريا و نفاق از افق شــهادت سر زد و رسالت خــود را جداســازی حق از باطــل و نابودی جهــل و جور شناساند. تنها كسانی میتوانند چنين حماسه شگفتی را رقــم بزنند كه واالترين آرمانها را فراچشــم داشــته و در جان خويش زاللترين ايمان و نابترين معرفتها را اندوختــه باشــند. درطول تاريخ بشــری هيــچ نبردی بــه درخشــش نبــرد كربــال نيســت. در متن ايــن حادثه درسها و پيامهای بســياری نهفته و هيــچ نكتهای فرو نماندهاست.درساخالق،جوانمردی،صبر،عبوديت، گذشتوايثار،مهرورزی،غيرتوشجاعت،و...كههريک در عالیترين جايگاه جلوهگر است. محرم همچون آب روانی اســت كه هرساله درجويبار زندگی جاری میشود و بهجانها طراوت ايمان میبخشد. همه ساله با حلول مــاه محرم فرهنگ آزادگی بار ديگر رخ نموده و حركت توحيدیانبي­ابسطمیيابد.

مراسم اهتزاز پرچم هزار متری «یاحسین(ع)» دیروز با حضور پیروز حناچی شهردار و خادمان اهل بیت در «باغ هنر» تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.