دغدغهای بهنام فیلم کوتاه

Iran Newspaper - - News - ابراهیم حصاری دبیر جشنواره فیلم کوتاه موج

آیين اختتاميه سومين جشــنواره فيلم کوتاه موج کيش در ســالن خليج فــارس مرکــز همایشهــای بينالمللی کيش با حضــور مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کيش، معاونيــن، مدیــران ســازمان، اعضــای هيــأت داوران و هنرمندان برگزار شد.

برگزاری رويدادهايی نظير جشنواره فيلــم مــوج میتوانــد بــه جريــان سازیهای فرهنگی در سطح ملی و بينالمللیك­مکكند،آزادیعملو قوانين ويژه مناطق آزاد چون جزيره كيش در كنــار دغدغههای فرهنگی مدير عامل جديد اين سازمان آقای مظفری اين بســتر را فراهم ســاخته تا رويدادهای بينالمللی را با آزادی عمــل بيشــتری هدايت و اجــرا كند. همچنين كيش با دارا بودن قابليتهای گردشــگری میتواند از ابزار پرمخاطبی چون ســينما برای شناسايی اين جزيره زيبا و مســلماً رونق گردشگری و اقتصاد آن بهره ببرد همچنين با برگزاریروي­دادهايینظي­رجشنوارهفي­لمكوتاهموج­میتوانبه ايجاد شور و نشاط در بين اهالی فرهنگ و هنر اين جزيره زيبا و نيزارتقایس­طحدانشعالق­همنداناينح­وزهنزديکگا­مهای مؤثــری برداشــت. جشــنواره فيلم مــوج كيش ، جشــنوارها­ی متفاوت و با ويژگیهايی جديد اســت. يكی از رويدادهای ويژه اين جشــنواره، موضوعی بودن آن است كه البته سعی كرديم ايــن موضوعــات در خدمــت سياســتهای كالن منطقــه نيز باشــد مســلماً موضوعاتی چون ســفر و گردشــگری و موضوع ويژهتری چون دريا میتواند امكان ظهور فيلمســازا­ن مستعد و بومــی اســتانهای جنــوب كشــور را فراهم ســازد. فيلمنامه بهعنواناسك­لتوچارچوبي­کفيلمموفقا­ستودرصورتی میتوانيم سينمای موفقی داشته باشيم كه اسكلت اصلی آن بــا حمايتهای ويژه ارتقا يافته باشــد. ما معتقديــم برگزاری جشــنوارهه­ای فيلم كوتاه بايد با دغدغههای فعاالن اين قشر عجين باشد و به همين منظور در تمامی تركيب اجرايی، تيم انتخاب و داوران از افرادی كمک گرفتم كه میتوان گفت آشنا به كاستیها و دغدغههای فيلم كوتاه كشور بودند. فيلمسازان جزيــره كيش اين امــكان را دارند تا عالوه بــر بخش اصلی، در بخش ويژهای با عنوان «چشمانداز فيلمسازان كيش» شركت كــرده و به رقابــت بپردازند هر چند جشــنواره فيلم كوتاه موج كيش محفلی برای رفاقت اســت تا رقابت و از نحوه رويارويی ميهمان و ميزبان اين جشنواره میتوان به اين همدلی پی برد. كارگاهها و نشستهای تخصصی در حاشيه جشنواره امسال از نكات ويژه اين دوره جشنواره بود و با توجه به اهميت آموزش و ارتقــای ســطح دانش فيلمســازا­ن ايــن جزيره زيبــا اقدام به برگــزاری كارگاههــا­ی تخصصی با حضــور اســتادان اين حوزه كرديمكهخوش­بختانهبااس­تقبالخوبیه­ممواجهشد.ازنكات مهم و متفاوت ديگر، بهبود كيفيت پخش و تجهيز سالنهای نمايش برای دوره اخير جشــنواره موج اســت كه با اســتفاده از افــراد متخصــص در اين امر محقق شــد و فيلمهــا بهصورت فايلهایدیس­یپیوباكيفي­تمطلوبپخشش­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.