#مهدی_شادمانی

Iran Newspaper - - News -

مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی به بيماری ســرطان مبتال شد اما هــر روز بيشــتر و بيشــتر از زندگی و اميــد گفــت و همــه اينهــا را در اين يک ســال اخير با جديــت بيشــتر در اينســتاگر­ام و توئيتــر با ديگــران به اشــتراک گذاشــت. بــرای هميــن، خبــر درگذشــت او ديــروز فضای مجــازی را غــم زده كــرد. خبرنــگارا­ن و همكارانش از روحيهاش و تالشــش برای زنده ماندن مینوشــتند و از روزهای همكاری با او. كســانی هم كه در شــبكههای اجتماعی جزو دوستان شادمانی بودند از اين میگفتند كه نوشتههای او چقدر آنها را بــه زندگی و مبارزه اميــدوار میكرد. علی ربيعی ســخنگوی دولت، حســين انتظامی رئيــس ســازمان ســينمايی، ســيد عبــاس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، پرويز اسماعيلی معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئيسجمهوری، علی پيرحسين لو مشاور معاون حملونقل و ترافيک شهرداری تهران و حجت نظری عضــو شــورای شــهر تهــران از چهرههايی بودنــد كه با نوشتن متنهايی در شبكههای اجتماعی درگذشت او را تسليت گفتند.

زندگی مهدی شــادمانی به پايان رســيد اما او يكی از ماندگارتري­ن نامهای شبكههای اجتماعی شد. كسی كه امروز هشتگ نامش را بيشتر از هرچيز در شبكههای اجتماعی میديديم. هشتگ مهدی شادمانی.

واكنش كاربران به درگذشت مهدی شادمانی را بخوانيد: شــوهر آهوخانم: «نمیشناختمش فقط وصفشــو از دوســتان و همــكاراش ميشــنيدم، هــر دفعــه ميامد توی تايم الينم غم دنيا مینشســت روی دلــم، از اينكه اينهمه اميد داشــت و شــوق به زندگی، از اينكه میدونســتم با اينهمه ســر سختی باالخــره مــرگ شكســتش ميــده، ايــن بيشــتر منو میســوزونه، توئيتــر فارســی داغــدار شــد. روحــت شــاد»، فاطمه آل ياسين: «مهدی شــادمانی رو از زمــان همشــهری جوان شــناختم، ورزشــی نويس بــود، امــا يادداشــت دم محــرم ده - دوازده ســال پيشش يادم نميره... با اين جمله شروع ميشد: ارباب، صدای قدمت میآيد...»، ســعيد صــراف: «همــه مــا میميريــم. او دوســت نديــده مــا بــود كــه از پنجــره شــبكههای اجتماعی نجيبانه از آهســته آهســته رفتنــش بــرای مــا گفــت. و چــه دوســتی از او بهتــر كه همــه ما رو به چيــزی متذكر كــرد كه در انتظــار مونه. رنج میكشــيد اما شــيون نمیكــرد؛ مــر ِگ بیرحم با چه روح بزرگی كشــتی گرفته بــود.»، ايليا: «توئيتهــاش رو در راه مبارزه با سرطان میخوندم توكلی كه به خدا داشت توی درد و رنج هم باز اميدوار بود، حقيقتاً برام عجيب بــود اينكــه يــه آدم چنين ايمانی داشــته باشــه.»، بهمــن: «روحــت شــاد آقــا مهــدی؛ تــا پــای مرگ زندگــی رو آمــوزش دادی. ســر صبحــی دلمــون گرفت چون قهرمان مبارزمون شكست خورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.