ضرب شست مقاومت

در اولین حمله حزباهلل لبنان علیه رژیم صهیونیستی پس از 13 سال، یک خودروی نظامی منهدم شد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گروه جهــان/ 4 روز پس از تجــاوز پهپادی رژیم صهیونیســت­ی به حریم هوایی لبنان و کشــته شــدن 2 نیــروی حــزباهلل در ســوریه بر اثر حمالت اســرائیل، حزباهلل لبنان به وعده ســید حســن نصراهلل برای انتقامگیــ­ری از تلآویو عمــل کرد و در گام نخســت با شــلیک 3 فروند موشــک ضد تانک، اهدافی را در سرزمینهای اشغالی تخریب کرد. در پی این حمله که نخستین حملــه حــزباهلل لبنــان علیــه مواضــع اســرائیلی از جنــگ 33 روزه ســال 2006 به این سو اســت، تبادل آتش شدیدی در مرزهــای لبنان با ســرزمینها­ی اشــغالی صورت گرفت. به گزارش ســایت روزنامه انگلیســی «گاردیــن»، عصر دیــروز ارتش رژیــم صهیونیســت­ی خبــر داد، حــزباهلل لبنــان اقــدام به پرتــاب 3 فروند موشــک ضــد تانــک بــه ســمت اراضــی اشــغالی کــرده اســت. بیانیه ارتش ایــن رژیم هیچ اشارهای به میزان تلفات احتمالی نکرده اســت. حزباهلل لبنان نیز در بیانیهای که پس از این رویداد منتشــر شــد، تأکید کرد: نیروهــای حــزباهلل بــا موشــکهای ضد تانک خود یک دســتگاه خودروی نظامی را هدف گرفتند که در نتیجه آن سرنشینان این خودرو کشته شدند. دبیر کل حزباهلل لبنــان در چنــد روز گذشــته بارها بــه رژیم صهیونیســت­ی بابــت حمــالت احتمالی و انتقامجویا­نــه ایــن جنبــش هشــدار داده بــود. خبرگــزاری «فرانسپــرس» به نقل از بیانیــه حــزباهلل خبــر داده، این حمله در حومــه شــهرک صهیونیســت­ی آویویــم در نزدیکــی مــرز لبنــان و ســرزمینها­ی اشــغالی صورت گرفت. بیانیــه حزباهلل همچنیــن تأکیــد کــرده اســت کــه گــروه شهیدان «حســن زبیب» و «یاسر ضاهر» ایــن عملیــات را اجــرا کردند و توانســتند یک خودروی نظامی اســرائیلی را منهدم کنند. به گزارش پایــگاه خبری «عاروتص شــوا» ارتش رژیم صهیونیستی نیز دست به شلیک بیش از 40 گلوله خمپاره آتشزا و خوشــهای بــه ســمت خاک روســتاهای «مــارون الــراس»، «عیتــرون» و «یارون» زد و جنگندههــا­ی ارتــش ایــن رژیــم نیــز پایگاههایـ­ـی را در لبنــان بمبــاران کردنــد. همچنیــن چند فروند موشــک اســرائیلی در حومه شهر بنت جبیل در جنوب لبنان ســقوط کردند. همزمان المنار اعالم کرد که ارتش رژیم صهیونیســت­ی از گلولههای فســفری بــرای حمــالت مــارون الــراس استفاده کرد.

در حالــی کــه بــه گــزارش «تایــم آو اســرائیل» ارتــش رژیــم صهیونیســت­ی شب گذشته مدعی شــد حمله حزباهلل تلفاتی بر جا نگذاشــته اســت، خبرگزاری مهر بــه نقل از یک رســانه صهیونیســت­ی اعــالم کــرد کــه بالگردهــا­ی ایــن رژیــم، زخمــی شــدگان صهیونیســت را بــه بیمارســتا­ن زیف در صفــد منتقل کردند. برخــی منابــع نیز بــه المنار اعــالم کردند که شمار زخمی شــدگان به چهار نظامی میرســید. همچنیــن بــه گفته یــک منبع لبنانــی در گفتوگــو بــا شــبکه المیادیــن هنگامــی که نیروهای صهیونیســت­ی برای انتقــال مجروحــان وارد عمــل شــدند در تیررس نیروهــای مقاومت قرار داشــتند؛ امــا ســربازان مقاومــت اجــازه انتقــال زخمیها را به صهیونیستها دادند. این حمله در حالی انجام شــد که رســانههای رژیم صهیونیســت­ی اعــالم کردنــد: گمان نمیکنیم که این همان واکنشــی باشد که نصراهلل در ســخنرانیه­ای چنــد روز اخیر خــود وعــده داده بود.پــس از ایــن حمله ارتش رژیم صهیونیســت­ی کــه در روزهای گذشــته در آمادهبــاش بــه ســر میبــرد، دســتور داد، درهــای تمامــی پناهگاههــ­ا در شــهرهایی کــه در فاصلــه 4 کیلومتری مرز لبنان هســتند، گشوده شــود. مقامات فرودگاه بن گورین در تلآویو نیز از پروازها خواســتند تغییر جهت دهند. رسانههای اســرائیل پیشــتر خبــر داده بودنــد، حریم هوایی در منطقه «شــمونه» و بخشهای مختلفی از «الجلیل» بســته و آتشبارهای گنبــد آهنین در این منطقه مســتقر شــده بودند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین تمامــی مرخصیهای ســربازان را در پنج تیپ جنگی در شمال لغو کرده بود. ■ واکنشهای مقامات اسرائیل و لبنان

در پــی تبــادل آتــش بیــن مرزهــای لبنان و اراضی اشغالی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دیدارهای سیاســی خود را لغو و لبنانیهــا را تهدید کــرد، بایــد تــاوان ایــن حملــه را بدهنــد. وی پــس از نشســت ویــژه بــا مقامــات امنیتی کابینه خود در واکنشــی منفعالنه اعــالم کرد؛ هــر گونه اقــدام آتی را بســته بــه تحــوالت روز اتخــاذ میکنیــم. دفتــر نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین به وزیران کابینه دســتور داد تــا از هرگونه مصاحبــه درباره حمله حــزباهلل به یک پایگاه و خودروی اســرائیلی در مرز لبنان خــودداری کننــد. بــه گــزارش خبرگزاری «رویتــرز»، در لبنــان نیــز ســعد حریــری، نخســتوزیر در تماسهایــی بــا مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه امریــکا و همچنین امانوئــل بــون، مشــاور رئیــس جمهوری فرانسه خواهان مداخله آنان برای توقف تشــدید اوضــاع شــد. در حالــی که ســعد حریــری مدعــی اســت، بخاطــر نگرانــی از وضعیــت آتــی لبنان دســت بــه دامان امریکا و فرانسه شدهاســت، «زینا خدر»، خبرنــگار شــبکه خبــری «الجزیــره» در گزارشــی از بیروت خبــر داد: «همزمان با آتشبار گسترده اسرائیل علیه خاک لبنان، در بیروت مردم هلهله شــادی سر داده و از پاســخ حزباهلل به تجاوزهای اسرائیل شادمان بودند.»

تنش در مرزهای لبنان و سرزمینهای اشــغالی پــس از آن آغــاز شــد کــه هفتــه گذشــته دو پهپــاد اســرائیلی بــه جنــوب بیــروت تجــاوز کردنــد. همزمــان بــا ایــن رویــداد، در حمــالت اســرائیل در ســوریه نیــز دو فرمانــده حــزباهلل بــه شــهادت رســیدند. در زمــان این حمــالت ناظران منطقــهای در تحلیلهایــ­ی اقدامــات تجاوزکاران­ه ارتش اســرائیل را در راســتای انتخابــات زودهنــگام ایــن رژیــم بــرآورد کردند و هشــدار دادنــد، بنیامین نتانیاهو بــا این حمالت قصــد دارد، خود را فردی معرفی کند که یارای مقابله با تهدیدهای خارجی را دارد و آرای مردمی را به سمت خود جلب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.