تجار و دیپلماتها در پاریس

رایزنیهای برجامی پیش از ضرب االجل گام سوم شتاب گرفت ظریف: امکان بازگشت از اجرای گام سوم وجود خواهد داشت

Iran Newspaper - - صفحه اول - گــــزارش گـروه ســیاسی

تغییــر بخــش قابــل توجهــی از طرح پیشنهادی فرانســه در نتیجه مذاکــرات ۵ ســاعته تلفنــی حســن روحانــی و امانوئــل مکــرون در چنــد تماس تلفنی و ســفر قریبالوقوع عراقچی به پاریس، ناگفتهای بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در توضیح روند گفتوگوهــا­ی برجامــی ایــران و غرب مطرح و عیــان کرد. واعظی در حالی شنبه شب این خبر را اعالم کرد که ساعتی پیش از آن رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در گفتوگویی تلفنی مذاکرات مفصلی را در تکمیل رایزنیهای برجامی از ســر گذرانده بودنــد. رئیس دفتر رئیس جمهــوری ایران میگوید پذیرش خواستههای تهران از سوی اروپا به پدیدار شدن نشانههای پیشرفت در روند مذاکرات انجامیده است و چه بســا ســفر مهم عراقچی با همراهی هیأت اقتصادی به فرانســه بتوانــد تکلیف این موضوع را روشــن کند که آیا ایــران در شــانزدهم شــهریورما­ه (پایــان ضرباالجل) گام سوم خود مبنی بر متوقف کردن بخش دیگری از تعهدات هستهایاش را برمیدارد یا نه.

■ موضــوع گفتوگوهــا­ی محرمانــه تهــران و پاریــس چیست؟

رؤســای جمهــوری ایــران و فرانســه در هفتههــای اخیــر گفتوگــوی مهــم و مفصلــی را بــا مأموریت حفظ موجودیت برجام پشت سر گذاشتهاند؛ توافقی که در یک سال گذشته در نتیجه بدعهدیهای مستمر دولت امریکا در معرض مخاطراتی جدی قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.