بررسی سازوکارهای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا

Iran Newspaper - - News -

بــه دنبــال نزدیک شــدن بــه موعد پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اقتصادی اوراسیا، روز گذشته در جلسهای با حضور رئیس جمهوری و وزرا و مسئوالن دستگاههای ذیربط، الزامات و سازوکارهای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراســیا مورد بحث و بررســی قــرار گرفت. به گزارش پایــگاه اطاعرســان­ی ریاســت جمهوری، در این جلســه کــه در دفتر رئیس جمهــوری برگزار شــد، دســتگاهها­ی مســئول گزارشــی از آخریــن جزئیات برنامهریــ­زی برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراســیا ارائه کردند که بــر مبنــای آن مرکز تجارت و توســعه صادرات با منطقه اوراســیا در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.

حجتاالســا­م حسن روحانی در این جلسه با تأکید بر حداکثر استفاده از فرصتها و ظرفیتهای ایجاد شــده در پی پیوســتن جمهوری اســامی ایــران بــه موافقتنامـ­ـه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا، بــر توســعه مناســبات اقتصادی با کشــورهای منطقه، تکمیل و توســعه زیرساختها و تسهیات الزم بویژه در زمینه حملونقل دریایی و ریلی را حائز اهمیت توصیف کرد.

رئیــس جمهــوری همچنین لزوم ترســیم تصویر روشــن از نــوع و حجم صــادرات و واردات بــا کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا، ترســیم ســازوکاره­ای عملیاتــی دقیــق به منظور رونــق تولید و افزایش صــادرات را مورد تأکید قرار داد.

ایــران از اوایــل آبــان ماه امســال رســماً وارد اتحادیــه اقتصادی اوراســیا خواهد شــد و برای نخســتین بار پس از پیروزی انقاب اســامی است که در یک موافقتنامه اقتصادی منطقهای به شــکل فعال وارد میشــود. مجموع حجــم تجــاری کشــورهای عضو ایــن اتحادیــه حــدود 753 میلیــارد دالر و بازاری با 200 میلیون جمعیت را شامل میشود که استفاده از این ظرفیت میتوانــد جهــش و تحولــی در مناســبات اقتصــادی کشــورمان ایجــاد کند. رؤســای جمهوری روســیه و ارمنســتان از رئیس جمهوری کشورمان دعوت کردهاند تا در اجاس بعدی این اتحادیه که بزودی به میزبانی نخستوزیر ارمنستان و در ایروان برگزار خواهد شد، شرکت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.