برهمزدنسخن­رانیتوسطچم­اقدارانمدر­ن

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،پنجشــنبه هفته گذشــته بــود که یک طلبه جوان مانع سخنرانی رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قــم در گردهمایی بزرگ مبلغان ماه محرم شــد. به گزارش ســایت جماران، در این مراســم که اتفاقاً ابراهیم رئیســی، رئیــس قوه قضائیه هم حضور داشــت، وقتی مجری برنامه از حجتاالسالم واعظی به عنوان میزبان مراسم دعوت به سخنرانی کرد، این طلبه جوان با قطع سخن وی عنوان کرد که شما نباید در این مراسم سخنرانی کنید! او چند دقیقهای جلسه را به حاشیه کشاند و در این زمان نیز رئیس دفتر تبلیغات از رئیس دستگاه قضا جهت سخنرانی دعوت و از ایراد ســخن منصرف شد. در همین رابطه، حجتاالسالم محمد جعفری گیالنیرئیس­هیأتامناید­فترتبلیغات­اسالمیحوزه­علمیهقمدرگ­فتوگو با پایگاه خبری جماران گفت: متأسفانه این افراد در تمامی مراسمها حضور دارند. این افراد چماقداران مدرن هستند و برای چنین کارهایی خلق شدهاند. وقتی کســی احمد واعظی را که 5 حکــم از مقام معظم رهبری دارد، تحمل نکنــد دیگــر چه کســی را میتواند تحمل کند؟ جعفری گیالنــی با بیان اینکه ریشــه چنین اقداماتی در بیعقلی، بیمباالتی، خودزنی و خودسری خالصه میشــود، گفت: متأســفانه وقتی دو رئیس قوه قضائیه پیشــین بــه جان هم میافتندوبه­همتوهینمیک­نند،چنینرفتاره­اییهمدرجام­عهبروزمیکن­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.