شرمن: ترامپ امنیت امریکا را به خطر میاندازد

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگــر اینکه،نماینده ارشــد امریــکا در دوران مذاکرات هســتهای، از فعالیت رســانهای اخیر ترامــپ علیه ایران انتقاد کــرده و آن را خطری برای امنیــت امریکا تلقی کرد. به گزارش ایســنا، وندی شــرمن در پیامی توئیتری نوشــت: «به نظر میرســد که گوشــی تلفن ناامن، فضای امنی برای منتشــر کــردن تصویــری محرمانــه اســت. دونالد ترامــپ به همین ســادگی امنیت مــا را بــه خطر میانــدازد.» این انتقاد شــرمن در پی این مطرح میشــود که رئیس جمهوری امریکا در فعالیت رســانهای اخیرش تالش کرد تا به نوعی توانمندیها­ی علمی و عملیاتی کشورمان در حوزه موشکی و فضایی را زیر ســؤال ببرد. وی با انتشار تصویری مدعی شد که ایران یک آزمایش موشکی ناموفق داشته این در حالی است که ایران با انتشار تصویری نشان داد که این ماهواره برخالف ادعای ترامپ هنوز پرتاب نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.