اعتراضبهحک­ممرضیهامیر­یوعاطفهرنگ­رز

Iran Newspaper - - News -

یک عضو فراکسیون زنان مجلس نسبت به میزان حکم صادر شده برای برخی بازداشتیها­ی اخیر انتقاد کرد و از دستگاههای مرتبط اعمال رأفت اســالمی برای آنها را خواســتار شــد. پروانه سلحشــوری در تذکری در جلسه دیروز مجلس با اشــاره به فرا رسیدن ایام محرم و یادآوریاین­جملهامامحس­ین(ع)که«اگردینندار­یدآزادهباش­ید»گفت:مابراستی چقدر نگاه و پیام اماممان را با گوش جان شــنیدهایم؟ این روزها در درون زندانها دختــران جوانی فریاد دادخواهی ســر میدهند، براســاس اصل 27 قانون اساســی آزادی اجتماعی تعریف شده است اما در روز کارگر عدهای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی زندانی شدند. به گزارش خانه ملت، وی افزود: تعدادی از افراد زندانی شده پس از مدتی آزاد شدند اما هنوز تعداد دیگر در زندان به سر میبرند، اخیراً نیز حکم مرضیه امیری و عاطفه رنگرز ابالغ شده که احکام بسیار سنگینی برای آنها تعریف شده است؛ 10 یا 11 سال زندان به همراه شالق فقط بهدلیل حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختالسگران مانند متهم ثامنالحجج فقط 15 سال حکم میدهند، این است عدالت اسالمی. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عکاس جوانی بهنام نوشــین جعفری را حبس کردهاند و در زندان به سر میبرد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده اســت، تصریح کرد: وزارتخانهه­ای اطالعات و دادگستری و قوه قضائیه درخواست دارند که با رأفت اسالمی به جوانانی که در شور جوانی خود دســت به اعتــراض زدهاند، بنگرند. این نماینده مجلس دهم تأکیــد کرد: آن زمان که آقای رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه قرار گرفتند، صحبتهایشان در دل مردم امید عدالت و دادخواهی را جوانه زد اما وا اسفا که دوباره شاهد تکرار احکامی هستیم که رؤسای پیشین قوه قضائیه درنظر داشتند.

خبـــــــر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.