فراخوانانت­خابمدیر:موفقیتکوچک­ی کهبزرگمیشو­د

Iran Newspaper - - News -

ایــن نــوآوری با یــک مطالبه تاریخــی ملت ایران ســازگاری داشــت. مردم همواره خواهان شایستهگزین­ی بودهاند و بدیهی بــود کــه اگرچه بهدلیــل بیاعتمــاد­ی عمیق نهفتــه در جامعه ایرانی، این کار ابتدا حتی ممکن است به تمسخر گرفته شود (باالخص توسط آنها که مطمئن بودند با این رویه بختی برای مدیر شدن ندارند) اما بتدریج شناخته شده و به آن اعتماد میشــود. درس دوم اینکه وزیر نیرو پیشــرفتها­یش در اجرای این ایده را به نحو مناســبی اطالعرسانی کرد. گزارشهای کاربست این روش از مراحل اولیــه در اختیــار مقامات کشــور قرار گرفت و در مواقع مختلف در رســانهها توســط خودش و دیگران درباره آن ســخن گفته شــد. این ایده اکنون به جایی رسیده است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به توسعه آن میاندیشد و مطالبه برای آنکه درصدی از مدیران کشور با این روش برگزیده شوند باال میگیرد.

صدای ایده جذب مدیر از طریق فراخوان در جشنواره شهید رجایی هم میپیچد و موفقیتی که زمانی کوچک بود در کمتر از دو سال، به هر دلیل، از جمله برآمدن از تجربه جهانی و ســازگاری با خواست بجای ملت، بزرگ میشــود و در اذهان به راه میافتد. جالب است بدانید که رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست شورای شهر خرمآباد در ششم شهریور 1398 اعالم کرده، بعد از تعیین معیارهای شهردار، انتخاب شهردار را از طریق فراخوان دنبال میکنیم. اطمینان دارم در آینده بیشــتر درباره مطالبه برگزاری فراخوان برای انتخاب مدیران دستگاههای دولتی و عمومی خواهید شنید. آنچه که در آبان 1396 موفقیت کوچک برای انتخاب مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو بود، میرود تا به مطالبه عمومی تبدیل شده و بزرگ شــود. دیر نخواهد بود که کشــور مجبور میشــود فرآیند رســمی فراخوان و قوانین و مقررات آن را تنظیم کرده، به رسمیت بشناسد و حیطه کاربست آن را مشخص کند.

پرســش از امیــد اجتماعی را هم میشــود مطرح کرد. امید در دل ســاختارها­ی ناکارآمد مقاوم در برابر تغییر چگونه خلق میشود؟ امید بتدریج، بر اثر کردارهای نوآورانه، ایستادگی بر سر موفقیتهای کوچک و رشد دادن آنها خلق میشود. امید وقتی خلق میشــود که جامعه به یک موفقیت کوچک در حال رشــد دل میبندد. امید وقتی خلق میشود که موفقیت کوچک مقیاسپذیر است، یعنی وقتی شروع شد میتواند به عرصه گستردهتری بسط یابد و شعاع عمل بیشتری پیدا کند. اینجا فرصت پرداختن به امید از منظر موفقیتهای کوچک نیســت، اما جــا دارد از این زاویه نیز به فراخوان عمومی و هر ابتکار عملی از این دست پرداخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.