پرداخت 680 هزار فقره تسهیالت اشتغال

Iran Newspaper - - News -

اصغــر نورالهزاده، مدیرعامــل صندوق کارآفرینی امیــد از پرداخت بالــغ بر 0۸6 هزار فقره تســهیالت اشــتغال با اعتبــار 0۸هزار میلیارد ریــال از ابتدای دولت تدبیــر و امید تاکنون خبر داد. کل اعتبار ابالغی صنــدوق در قانون حمایت از توســعه اشــتغال پایدار 62هــزار و 06۳ میلیارد ریال بــوده کــه از این مبلغ اعتبار مرحله اول و دوم 0۱هزار میلیارد ریال و مرحله ســوم و چهارم 6۱هزار و 06۳ میلیارد ریال میباشد. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشــاره به افزایش سهم صندوق در مرحله ســوم و چهارم پرداخت این تسهیالت گفــت: براســاس آخریــن گزارشهــای ســازمان برنامــه و بودجــه، عملکــرد مالی صندوق در پرداخت این تســهیالت بســیار خوب ارزیابی شد و صندوق کارآفرینی امید نسبت به بانکهای دیگر رتبه قابل قبولی را در بین مؤسسات عامل به خود اختصاص داد که این امر موجب افزایش سهم صندوق در مراحل بعدی گردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.