ممنوعیتی نگذاشتهایم

واکنش مدیر روابط عمومی صدا و سیما به ممنوع التصویری هانیه توسلی

Iran Newspaper - - News - خبرنگار

«ایده اصلــی» و ماجرای تیــزرش ابعاد تازه تــری پیدا کــرده اســت. در حالی که طبق اتفاقی که چند ســالی است درباره فیلمهای مختلف افتــاده همه پذیرفته بودنــد که پخــش تیــزر این فیلــم هم با ممیزیهای خاص صدا و سیما محدود شــده اســت، دیــروز مدیــرکل روابــط عمومی سازمان صداوسیما برای اولین بــار دربــاره تیزر ایــن فیلم اظهــار نظر و اعالم کرد که هانیه توســلی در تلویزیون ممنوع التصویر نیست.

اولین خبر را درباره این موضوع مدیر روابــط عمومــی شــرکت ســینمایی خانه فیلم و پخشکننــده «ایده اصلی» اعالم کرد. پیام نیکفــرد 23 مرداد گفت: «بعد از آنکــه تیزرهــای فیلــم ایــده اصلــی به کارگردانی آزیتا موگویی آماده شــد، آن را به صداوسیما ارائه کردیم اما به ما اعالم شــد بایــد بخشهایــی کــه هانیه توســلی در آن حضــور دارد، حذف شــود و پخش تصویــر و صــدای هانیه توســلی در قالب تیزر و برنامههای دیگر ممنوع است.»

امــا دیــروز محمدحســین رنجبــران مدیــرکل روابــط عمومــی ســازمان صداوســیما بعــد از گذشــت بیــش از 2 هفتــه از ادعــای پخــش کننــده «ایــده اصلی» در صفحه شخصیاش در توئیتر نوشــت: «برخــی از همــکاران رســانهای و مخاطبــان از ممنوعالتصو­یــری خانــم هانیه توسلی پرسیدند که با رئیس مرکز صیانت ســازمان صحبت کردم و ایشان گفت کــه مرکز صیانت بهعنــوان متولی موضــوع تاکنون ممنوعیتــی برای خانم توســلی نداشــته و این خبرهــای جعلی که متأســفانه ذهن هنرمندان و مردم را مشوش میکند، نادرست است».

اما پخش کننــده فیلم «ایده اصلی» یعنی خانه فیلم همچنان بر این ادعای خود اصرار دارد و نیکفرد میگوید: «این محدودیــت وجود داشــته و ما با اســتناد بــه مصادیقی آن را اعــالم کردهایم.» به همین دلیل خانه فیلــم دیروز بیانیهای دربــاره ایــن موضــوع صــادر کرد کــه در ایــن بیانیــه آمــده اســت: «یــک مــاه از اعــالم ممنــوع التصویری هانیه توســلی از طــرف اداره کل بازرگانی صدا و ســیما و پخــش تنهــا چهــل عــدد تیــزر «ایــده اصلی»، بدون صــدا و تصویر این بازیگر گذشــته اســت. همچنیــن هفتــه قبــل، جهت نقد و بررســی فیلــم در دو برنامه زنــده تلویزیونــ­ی، از مــا محتوایــی بدون چهــره و صــدای خانم توســلی خواســته بودنــد. روابط عمومی «خانــه فیلم» نه در فضــای فیلتــر شــده توئیتــر، بلکــه به صورت رسمی بر محدودیتهای صدا و ســیما علیه هانیه توسلی تأکید و نسبت به آن اعتراض دارد.»

محدودیــت در پخــش تیــزر فیلــم فقط برای «ایده اصلی» و توســلی ایجاد نشــده است. پیش از این هم و در همین چنــد مــاه گذشــته هــم خبرهایــی از این دســت شــنیدیم. مثــل محدودیتــی کــه گفته شــد برای پخش تیزر فیلم «قسم» بــه دلیــل حضــور مهنــاز افشــار ایجــاد شــده اســت. فاطمه معتمدآریــ­ا، باران کوثــری و پــگاه آهنگرانــی از بازیگرانــ­ی هســتند که معموالً فیلم هایشــان با این دردســر مواجه میشــود. محمدحســین فرحبخــش کارگــردان و تهیــه کننــدهای اســت کــه معمــوالً فیلــم هایــش از این مشــکالت دارنــد. فیلمهــای او پیــش از «ایکــس الرج» بــه دلیــل بــازی ســحر قریشــی نمیتوانســ­ت در تلویزیــون تبلیغی داشــته باشد و خودش فهرست بلنــد باالیــی از فیلمهــای دیگــر هــم دارد: «پاتــو تــو کفــش مــن نکــن، آس و پــاس، مســتانه، آبنبات چوبــی و زندگی خصوصی تیزرشان پخش نمیشد.»

البتــه او میگویــد بیــن بازیگرانــ­ی که با او کار کردهاند فقط ســحر قریشــی این محدودیت را داشته اســت: «تا به امروز به من ابالغ نکردهاند که به دلیل حضور یــک بازیگــر تیــزر فیلم ممنوع شــده اما ســحر قریشــی ایــن مشــکل را داشــت تا فیلم ایکــس الرج که دیگر اجــازه دادند تیزر پخش شود.»

بــه گفتــه او اداره کل بازرگانــی صدا و ســیما ایــن محدودیــت را به آنهــا اعالم میکنــد اما بدون دلیل: «معموالً دلیلی اعــالم نمیکنند. میگویند فــالن بازیگر نباشد. توضیحی هم ندارد. البته بعضی از همکاران خودمان هم دروغ میگویند که پخش تیزر فیلمشــان ممنوع شده تا فیلم مطرح شود و بفروشد.»

فیلــم «هفــت ماهگــی» هــم از فیلمهایــی بــود کــه گفتــه میشــد به دلیــل بــازی بــاران کوثــری تیــزرش پخــش نمیشــود. هاتــف علیمردانی کارگــردان فیلــم میگویــد چنــدان در جریــان این ماجرا نیســت امــا یادش میآیــد کــه در فیلــم «آباجــان» کــه خــودش هــم تهیــه کننــده بــود و هم کارگــردان، گفتــه بودنــد فاطمــه معتمدآریا نباید در تیزر باشد.

او میگویــد: «وقتــی تیــزر را بــه صدا و ســیما ارائــه میکنیــم اداره بازیگــران میگوید چه بازیگرهایی ممنوع التصویر هســتند و نباید در تیزر باشند. من با این مورد در فیلم «آباجان» مواجه شدم که آن هــم با دخالــت مســتقیم عبدالعلی علــی عســگری رئیــس ســازمان صــدا و ســیما حل شــد. مــا جلســه گذاشــتیم و مــن دربــاره فیلــم و اینکه دربــاره دفاع مقدس است توضیح دادم و با گفتوگو تیــزر از تلویزیون پخش شــد. ایــن روزها بازیگــران بــه دلیــل مســائلی ماننــد اظهارنظــر در صفحــات مجازی شــان یا بعضــی حرفهایــی کــه در مصاحبههــا میزننــد دچــار حاشــیه میشــوند امــا این مســائل با ســعه صدر صدا و ســیما میتواند برطرف شــود و اتفاقی که برای فیلم «آباجان» افتاد درس بسیار خوبی بــود کــه میشــود بــا تعامــل بــه نتیجــه رسید.»

تلگراف خبــــــر

■ فیلم کوتاه داســتانی «بچهخور» بــه کارگردانــ­ی محمــد کارت و تهیهکنندگـ­ـی ســید مازیار هاشــمی برنده جایزه بــزرگ نوزدهمین دوره جشنوارهفیل­ماودنسهدان­مارکشد. ■ فیلــم کوتــاه «بــاران بــرای تــو میبــارد» تازهترین ســاخته محمد مهدی دل خواسته سومین حضور خارجــی خــود را در جشــنواره بینالمللــ­ی فیلم فلورانــس ایتالیا خواهد داشت. ■ علــی رهبــری آهنگســاز و رهبــر ارکستر شــناخته شده کشــورمان از روز جمعــه ۲۱ مهرماه ســال ۸۹۳۱ فصــل جدیــد همــکاری خــود را با ارکســتر سمفونیک اســتانبول آغاز خواهد کرد. ■ اجــرای نمایــش «غریبــه شــام» در تماشاخانه ســنگلج، برگزاری ۰۱ شب شــبیهخوان­ی در محوطه تئاتر شــهر و برپایــی نهمیــن دوره تئاتــر صاحبــدالن، از ویــژه برنامههــا­ی اداره کل هنرهــای نمایشــی در ایام ماه محرم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.