نیم نگاه

Iran Newspaper - - News -

در حــوزه خارجــی بیشــتر روی صــادرات محصــوالت متمرکز هســتیم چون زمینههــای واردات به انــدازه کافی و حتی بیش از نیاز کشــور وجود دارد اساســاً ما یک کشــور وارداتچی هســتیم و ســاختارها­ی واردات قوی داریم؛ هم از لحاظ فرهنگی و هم از نظر سازوکارهای فنی و اجرایی

در مــورد چرخه غذا پرســیدید که من همیشــه در این مورد مــرغ را مثال میزنــم. ما فکر میکنیم که تولیدکننده مرغ هســتیم. بلــه ظاهر قضیه این اســت که ما بیش از نیاز کشــور مرغ تولید میکنیم اما درواقع برای کســان دیگــری بازارســاز­ی میکنیــم. شــما یک خــط مونتــاژ را درنظــر بگیرید که ورودیش جوجه یک روزه است که از انگلیس وارد میکنیم. بعد میگویند ایننــژاد جوجه انگلیســی فالن غــذا را مصــرف میکند که هیــچ ربطی به اکوسیستم کشاورزی ما ندارد

پیــش از اینکــه مــن وارد معاونت علمی شــوم، بخش علمــی و فناوری روزنامهها و رســانهها یک بخش حاشــیهای بود و جدی گرفته نمیشد. اما االن یکی از بخشهای جدی رسانههاست که به حوزههای دیگر هم تسری پیدا کرده

برای کشــوری که چهار پنج هزار ســال تاریــخ آقایی دنیــا را دارد و دارای تجربههــای تاریخی غنــی علمی، فرهنگــی، تکنولوژیکی و تجاری اســت، زشت است که بگوید نفتم را نخریدند چه خاکی به سرم بریزم

در اقتصــاد نفتــی ، هر نوآوری و خالقیتی ســرکوب میشــود و ایــن کار را خود ســاختار انجام میدهد نه اینکه فکر کنیم کار فالن وزیر و فالن معاون است. وقتی پول مفت وارد اقتصاد شد، خود به خود تبدیل به ابزاری قوی برای سرکوب و مبارزه با خالقیت میشود

یکــی از صدمــات بزرگ خودروســاز­ها به فرهنــگ ما این بود کــه اعتماد عمومــی را بــه کاالی ایرانــی و تولیــد داخلــی از بین بــرد. ماهــم وارد این حوزه نشــدیم چون اساســاً اکوسیســتم حاکم بــر صنعت خودروســاز­ی، اکوسیستمی نیست که بخواهد از نوآوری حمایت کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.