آیا حریم شخصی و اخالقی ما در معرض خطر است؟

نگاهی به تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی امروز

Iran Newspaper - - News - میثم لطفی خبرنگار

«دیوارهای شیشــهای، ســیم کشیهای شــبکهای کامــاً مشــخص و محققــان جــوان بــا لبــاس فــرم» اینهــا در اصل آزمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی در دانشگاه نیویورک را شکل میدهند و تمامــی پروژههــای مرتبط با توســعه هــوش مصنوعــی در اســتارتاپ­ها نیــز به این ســاختمان شیشهای انتقال می یابنــد. بــرای بســیاری از شــرکتهای کوچــک و بــزرگ کــه بــا آزمایشــگا­ه ‪AI Now‬ دانشــگاه نیویــورک همکاری میکننــد یــک هــدف مشــخص وجود دارد: ارتقــای سیســتمهای پردازشــی و محاســباتی مبتنــی برفنــاوری هوش مصنوعــی، از صنایــع بــزرگ گرفتــه تا خدمات درمانی.

ولی برای «مِردیت ویتاکر» و «کیت کراوفــورد» کــه ســال 2017 میــادی آزمایشــگا­ه ‪AI Now‬ را تأسیس کردند ماجــرا اندکــی متفــاوت اســت. ایــن دو محقــق بــه تازگــی گــروه بزرگــی از دانشــمندا­ن حــوزه هــوش مصنوعی و یادگیری ماشینی را گرد هم آوردهاند تا مشخص شود هر یک از مردم در طول شبانهروز چگونه خواسته یا ناخواسته از مزایای هوش مصنوعی بهره میبرند و این فناوری در آینده چگونه روی زندگی شــخصی آنها تأثیر میگذارد. آنها طی هفتــه جاری گزارشــی را منتشــر کردند که نحوه اثرگــذاری هوش مصنوعی در زندگــی هر یــک از مــا را نمایان میکند و نشــان میدهــد ایــن فنــاوری در چــه بخشهایــی با زیرپــا گذاشــتن موازین اخاقی حریم شخصی ما را تحت تأثیر قرار میدهد. ■ ردپایهوشمص­نوعی

بنیانگــذا­ران آزمایشــگا­ه تخصصی ‪AI Now‬ گزارشــی را منتشــر کردهانــد که بهصــورت کلــی میــزان اســتفاده از هــوش مصنوعی توســط هر یــک از ما در طول شــبانه روز را مشخص میکند. در این گزارش گفته شــده اســت تصور کنیــد صبــح بــرای رفتــن به محــل کار سوار اتومبیل شــخصی خود میشوید. بــرای آنکــه کوتاهتریــ­ن و خلوتتریــن مســیر تــا محــل کار را شناســاییَکنیــد یکــی از اپلیکیشــن­های «گــوگل مپ»، «ِویــز» یــا... را مــورد اســتفاده قــرار میدهید. این اپلیکیشــن­ها با استفاده از هــوش مصنوعــی میــزان حرکــت اتومبیلهــ­ا در هــر خیابــان و ترافیــک جادهای را محاســبه میکننــد و مبتنی بــر الگوریتمها­ی خاص خــود، بهترین مســیر را پیشــنهاد میدهنــد. در ایــن میان ممکن است برای رفتن به محل کار از تاکســیهای اینترنتــی اســتفاده کنیــد. پــس از بــاز کــردن اپلیکیشــن مربوطه موقعیت جغرافیایی شــما به کمــک گیرنــده جیپیاس روی نقشــه مشــخص میشــود و ســپس هــوش مصنوعــی نزدیکتریــ­ن تاکســیها به شما را شناسایی میکند و به آنها اطاع میدهــد که قصــد عزیمــت بهمقصد مشخص را دارید.

«ســامانه بزرگراههای میــان ایالتی امریکا» براســاس آخرین بررســیهای خــود اعــام کــرد اپلیکیشــن­های مسیریاب که به کمک هوش مصنوعی بهتریــن مســیرهای رفــت و آمــد را در اختیــار راننــدگان میگذارنــد در برخی مناطق امریــکا میزان تصــادف ها را تا 90 درصــد کاهــش دادهاند و همچنین برخــی ایالتهــا شــاهد کاهــش 75 درصدی ترافیک جادهای بودهاند.

بــه هرحــال در ابتــدای صبــح پس از آنکــه بــه محــل کار خــود میرســید صفحــه شــخصی خــود در ســرویس پســت الکترونیکـ­ـی را بــاز میکنیــد و بدون آنکه متوجه شوید، فناوری هوش مصنوعی جلــوی دریافت 99.9 درصد از هرزنامههــ­ای ارســالی را میگیــرد تا در نهایت فقط ایمیلهای اصلی را در اینباکس مشاهده کنید.

فناوری مذکــور همچنین بهصورت خــودکار ایمیلهــای دریافتــی را دستهبندی میکند تا هرکدام از آنها در بخش مــورد نظر پیش روی شــما قرار گیــرد. در محل کار شــما سیســتمهای ارتباط با مشــتری یا ارتباطــات داخلی ســازمان بــه کار گرفتــه شــده اســت که تمامی آنهــا به کمک هوش مصنوعی فعالیت میکنند و در اصل یک روبات هوشــمند مجازی در این سیستمها کار گذاشته شدهاند تا بهصورت خودکار به نیاز مشتریان پاسخ داده شود.

زمانــی کــه از محــل کار بــه خانــه برمیگردید و قصد انجام فعالیتهای بانکــی را داریــد نیــز بــار دیگر فنــاوری هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی به کمک شــما میآید. این سیســتمها پــس از شناســایی شــما و جلوگیــری از هرگونــه کاهبــردار­ی، میــزان ورودی و خروجــی مالی به حســاب بانکی شــما را بررســی میکننــد و متناســب بــا آن بهترین تسهیات را در اختیار شما قرار میدهند.

زمانــی کــه بــه خانــه برمیگردید و صفحــه شــخصی خــود در شــبکههای اجتماعــی را بــاز میکنید بــار دیگر این فناوریهــا بــه کار گرفتــه میشــوند. بهعنــوان مثــال اینســتاگر­ام بــا فناوری هوش مصنوعی صفحاتی را که بیشــتر مورد توجه شــما قرار میگیرند در ابتدا به نمایش میگذارد و ســپس پیشنهاد برقــراری ارتباط با افرادی را که احتماالً میشناســید برای شما مطرح میکند. شــبکههای اجتماعی حتــی میتوانند مــدت توقــف شــما روی هــر یــک از صفحــات مختلــف را محاســبه کنند تا برایــن اســاس میــزان تمایــل شــما به موضوعات مختلف مشــخص شــود و متناســب بــا آن آگهیهــای تبلیغاتــی بــاز شــود. در زمینه خریدهــای آناین، استفاده از اپلیکیشــن­های موبایلی ...و نیزهــوش مصنوعی بــه همین صورت عمل میکند. ■ هوشمصنوعیا­خالقمدار

بــا توجه به اینکــه فناوریهای نوین توانســته اســت در بخــش خصوصــی زندگــی مــا ورود کنــد، کارشناســا­ن پیامدهــای اجتماعــی و اخاقی هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار دادهاند.

«راشــیدا ریچاردســو­ن» مدیــر تحقیقات آزمایشگاه ‪AI Now‬ که هفته گذشــته در کمیتــه فرعــی ارتباطــات، فنــاوری و نــوآوری وابســته بــه مجلس ســنای امریــکا ســخنرانی کــرد در ایــن خصــوص میگویــد: در کنــار توســعه هوش مصنوعــی، نگرانیهای فراوانی هــم در این زمینه مطرح شــده اســت. ســال گذشــته کارمندان گوگل در مورد پــروژه Maven پنتاگــون بــرای توســعه نرمافــزار تشــخیص افــراد در تصاویــر تهیــه شــده بــا پهپادهــای نظامــی اعتراض کردند و ماه گذشته نیز گروهی از کارمندان شــرکت Marriott بواسطه بهرهمنــدی گســترده از فنــاوری هوش مصنوعــی بــرای اتوماســیو­ن مشــاغل خــود اعتصــاب گســتردهای را ترتیــب دادند.

الزم به ذکر اســت «مؤسســه هوش مصنوعــی انســان-محور» وابســته بــه دانشــگاه اســتنفورد بــه تازگــی کمیتــه ویــژه برای بررســی پیامدهــای اخاقی و اجتماعــی ایــن فناوری را شــکل داده است و این مســأله را مهمترین ویژگی در جریــان توســعه هــوش مصنوعــی میدانــد. «مرکــز اخــاق، علــوم و پردازش» دانشگاه میشیگان نیزاعام کــرد کــه در بررســیهای جدیــد خــود قصــد دارد جلــوی تکثیــر و تشــدید نابرابــری و تبعیضهای صورت گرفته بواســطه هــوش مصنوعــی را بگیــرد وِ«مرکــز اینترنــت و جامعــه برکمــن کلیــن» وابســته بــه دانشــگاه هــاروارد بــا ســرمایهگذ­اریهای فــراوان ســعی میکنــد خدمــات هــوش مصنوعــی را اخاقمدار کند.

«کریســتین ســندویگ» مدیر مرکز رســانههای دیجیتــال در دانشــگاه میشــیگان ضمن ابــراز نگرانــی در این زمینــه معتقــد اســت کــه هنــوز بــرای تصمیمگیــر­ی در مــورد آینــده هــوش مصنوعی زود است و باید منتظر ماند و دید این فناوری چگونه زندگی شخصی هر یک از ما را تحت تأثیر قرار میدهد.

بههرحــال بایــد اعتراف کرد مســیر پیشــرفت هــوش مصنوعــی اخاقــی چنــدان هــم ســاده نیســت. تغییراتی کــه هماکنــون روی این فنــاوری اعمال میشــود، میتوانــد آینــده آن را طوری رقــم بزند کــه از ایــن فناوری بــا عنوان «هــوش مصنوعی اخاقــی» یاد کنیم. بــا وجــود این،تاشهایــی کــه تاکنــون صورت گرفته نتایــج قابل ماحظهای دربرنــدار­د و بــه نظــر میرســد قوانین وضع شــده و تاشهای صورت گرفته تا امروز فقط تأثیر ظاهری برجا گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.