لغو‌روادید‌میان‌ایران‌و‌عراق‌تا‌پایان‌ماه‌صفر

Iran Newspaper - - News -

فرمانده ناجا اعام کرد: از امروز تا پایان صفر، روادید زائران عتبات عالیات لغو شــد و براســاس توافقها مرز خســروی بزودی بازگشایی میشود.

بــه گــزارش ایســنا، ســردار حســین اشــتری در حاشــیه نشســت با پزشکان در بیمارســتا­ن امام سجاد(ع) در جمع خبرنگاران افزود: همچنین با توافق دو کشــور مرز خســروی بــزودی بازگشــایی خواهــد شــد. ســردار اشــتری در ادامــه درباره خدمات درمانی ناجا هم گفت: نیــروی انتظامــی روزانــه 10 هــزار مورد خدمــت درمانــی بــه کارکنــان و مــردم ارائــه میدهــد و بیمارســتا­نهای ناجــا با توجــه به تجهیزات خوب و پزشــکان مجربــی کــه دارد بهتریــن خدمــات را ارائه میکنند.

وی به توسعه همه خدمات درمانی ناجا با توجه به گســتردگی آن در سراسر کشــور اشــاره کــرد و گفت: طــرح جامع توســعه بهداشــت، امــداد و درمــان نیــروی انتظامــی برای ســه ســال آینده در دســتور کار قــرار گرفته اســت و ســتاد کل نیروهای مســلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از این طرح پشتیبانی خواهند کرد.

ســردار اشــتری در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا به همه هیأتها و تکایا در ایــام عزاداری مــاه محرم توصیهها و تذکر الزم داده شده است؟ افزود: طبق ســنوات گذشته جلســاتی را با مسئوالن هیأتهــای مذهبی و تکایا داشــتهایم و از همکاری خوب این مسئوالن با نیروی انتظامی قدردانی میکنیم و امسال هم این مراسمها با شــکوهتر و با نظم بهتر برگزار میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.