بزودی‌‌الیحه‌اصالح‌ساختار‌شهرداری‌به‌شورا‌ارائه‌م ‌یشود

Iran Newspaper - - News -

رئیس شــورای اســامی شــهر تهــران از ارائه الیحه اصاح ساختار شهرداری به شورا در آیندهای نزدیک خبر داد.

بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، محســن هاشــمی رفســنجانی در جمع خبرنــگارا­ن اظهــار داشــت: در جلســه هم اندیشــی که دیروز با حضور شهردار تهران و معاون منابع انسانی وی برگزار شــد در مورد اصاح ســاختار شهرداری بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختیــم. وی بــا بیــان اینکه شــورای شــهر تهران منتظــر ارائــه الیحــه اصــاح ســاختار از ســوی شــهرداری اســت و تقاضا کردیم کــه هرچه زودتــر این مهــم ارائه شــود، تصریح کرد: به نظر میرسد بزودی این الیحه به شورای شهر ارسال شود.

رئیــس شــورای شــهر تهران بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر در شــهرداری 9 معاونــت، ۳۴ شــرکت و ســازمان و همچنین 8۶ هزار نیروی انســانی وجود دارد، گفــت: حقوقهــا بــه مــرور زمــان افزایــش داشــته، امــا درآمد شــهرداری افزایش نداشــته است و این سبب شده که ساختار معیوبی ایجاد شود. محسن هاشــمی با بیان اینکه از زمــان قالیباف بحــث اصــاح ســاختار مطــرح اســت، توضیح داد: در جلســه در مورد تعدیل نیرو بحثی نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.