مهدی شادمانی در قطعه نامآوران آرام گرفت

Iran Newspaper - - News -

مراسم تشییع پیکر مهدی شــادمانی و آخرین وداع با این خبرنگار باسابقه ورزشی صبح دیروز با حضور قابل توجه اهالی رسانه و مردم در ورزشــگاه شــهید شــیرودی برگزار شــد. ضمن اینکــه چهرههایی ماننــد آذری جهرمــی (وزیر ارتباطات)، محمد خدادی (معــاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد)، سیدرضا صالحی امیری (رئیس کمیته ملی المپیک)، عادل فردوسیپور، علــی دایی، حبیب رضایی، ابوالحســن ریاضی (مدیرعامل مؤسســه همشــهری)، حجتاالسالم دعایی (مدیر مؤسســه اطالعات)، حجتاالسالم زائری، سیدحسن آقامیری،پرویزاسماع­یلی(معاونارتبا­طاتواطالعر­سانیدفترری­استجمهوری)، آرش میراســماع­یلی (رئیــس فدراســیون جــودو)، عبدالحمیــ­د احمــدی (معاون فرهنگــی وزارت ورزش و جوانــان)، محمدباقر قالیباف، ســیدمحمود رضوی، علی خطیــر (معاون ســابق باشــگاه اســتقالل)، ناصــر فریاد شــیران، جهانگیــر کوثری و هادی طباطبایی حضور داشتند. در این میان غیبت مسئوالن دو باشگاه استقالل و پرسپولیسعج­یببودوتنها­مدیر رسانهای این دو باشگاه در مراسم حضور داشتند. در ابتدای مراسم، فردوســیپو­ر پشــت تریبون رفت و گفــت: «خیلــی ســخت اســت کــه بخواهیم کلمــات را کنــار هم بگذاریم و درباره مهدی شادمانی سخن بگوییم. او فردی فراتر از دوست و همکار برای ما بود و بسیار دقیق و خالصانه کارش را دوست داشت. او در این 4 سال علیرغم بیماری سختی که داشت، عشق را برای ما معنا کرد. او با وجود بیماری، عشق را در زندگی معنا کرد و همین موضوع امروز ما را به اینجا کشانده است. او هیچ وقت ناامید نشد و برای زنده ماندن و زندگی تالشکردوای­نبرایمرشکب­رانگیزبود.» وزیر ارتباطات هم گفت: «مهدی شادمانی نماد امید، زندگی و مقاومت برای همه ما بود.اوکهدرنوشت­ههایشباهمه­وجودامیدمی­داد،بعدازطیکرد­ندورههایبی­ماری و در حالی که دیگر پاک و خالص شده بود، میگفت آماده شدن برای آخرت و مرگ اصالً راحت نیســت. امیدواریم جایگاه روح مهدی عزیز نزد شــهدای کربال باشد.» در بخشی از مراسم پیام تسلیت علی الریجانی رئیس مجلس قرائت شد. گفتنی است حجتاالسالم دعایی بر پیکر زندهیاد شادمانی که نام «عبداهلل» را برای خود برگزیده بود،نمازخواندو­پسازآنحاضر­انبهبخشیاز­وصیتاوجامه­عملپوشاندن­دوپیکر مرحوم با دم «ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...» به سمت بهشت زهرا بدرقه شد و در قطعه نامآوران آرام گرفت. گفتنی اســت مهدی شــادمانی پس از چند ســال دســت و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان،بامدادشنبه­دارفانیراو­داعگفتومرا­سمترحیماوف­ردا(سهشنبه)ازساعت 16 17:30یلا در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.