خودداری فدراسیون از انتشار خبر درگیرینوجو­انان

Iran Newspaper - - News -

هفته گذشته بود که فدراسیون فوتبال از برگزاری2 بازی دوستانه تیمملینوجو­انانباعراق­درهمدانخبر­داد.بهگزارشفار­س، شــاگردان حســین عبدی در بازی اول 0-3 به پیروزی رسیدند و ســایت رسمی فدراســیون هم این خبر را بازتاب داد اما از اعالم نتیجه بازی دوم خبری نشد. با پیگیریها مشخص شد که این بــازی در دقیقــه 85 متوقــف شــده و داور اعــالم تعطیلی بازی کــرده. ظاهــراًدر ایــن بازی که بــا نتیجه2-2 نیمه تمــام مانده، یکی از بازیکنان عراقی به ســمت ملیپوشــان ایران آمده و آنها را هــل میدهــد و همین ســرآغاز یک درگیری شــدید میشــود و داور و مســئوالن برگزار کننده مســابقه هــم اعالم به تعطیلی بــازی میکنند. این خبــر بازتاب پیدا نمیکند و نکته جالب هم اینجاست که سایت فدراسیون در اقدامی سؤال برانگیز از انتشار خبرخودداری­میکند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.