محمد‌معتمدی:‌ُحر‌را‌دوست‌داشتم

Iran Newspaper - - News -

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله : مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان طوالنى مى شود. حال اگر نيك و نيكوكار باشند، چه خواهد شد!؟

كافى(ط-االسالميه) ج 2، ص 155

‪88769075 88761254 88761720‬ 3000451213 روابط عمومی / تهران خیابان خرمشهر،شماره208 ‪88748800 / 15875-5388‬ سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی - شرکت چاپ جامجم - همشهری ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.