#سعید_مالیی‌

Iran Newspaper - - News -

ســعيد ماليــى جــودوكاری كــه ايــن روزها خبرســاز شده و شــايعاتى درباره پناهندگــى­اش مطــرح بــود ديــروز بــا شــبكه ايــران اينترنشــن­ال گفتوگو كرد و حرفهايــش بازتــاب زيادی داشــت. ماليــى پناهندگــى­اش را تكذيــب كــرد اما گفت كــه در المپيک زير پرچم كميته بينالمللــ­ى المپيــک مســابقه مىدهد: «من هيچ درخواســت پناهندگى ندادهام. ويزای آلمان را داشتهام و در آلمان هســتم تا از حواشــى دور باشم. من سرباز خاک كشورم هســتم و هر مدالى بگيرم متعلق به ايران است و برای يک ايرانى ثبت مىشــود./در المپيــک 2020 در زير پرچم كميته بينالمللى المپيک برای مدال طال تالش مىكنم.»

واكنش كاربران شــبكههای اجتماعى به حرفهای ماليى را با هشتگسعيدما­ليىبخوانيد:

احمدرضــا كاظمــى: «واقعا ماجرای ســعيد ماليــى اونقدرام تعجــبآور و غيرقابــل پيشبينــى نبــود. رســول خــادم مدتهــا پيش گفت كه شترســواری دوالدوال رو بايد تموم كرد، به رســميت نشناختنومس­ابقهندادنو­ايستادنپای­عواقبشيکچي­زه،اينكه بازی ديگهای رو عمداً ببازی يه چيز ديگهس كه از اصل موضوع و آرمان هم فاصله داره.»

مرتضى ايزدپناه: «ســعيد ماليى ميگه پناهنده نشــدم ســرباز كشورم هستم اما با هر ورزشكاری مسابقه ميدم حتى اگه ورزشكار اســرائيل باشــه! يكى به اين ســرباز بگه بايد به حرف فرماندهاش گوش كنه، وقتى فرمانده ميگه حمله، بايد حمله كرد وقتى ميگه عقبنشينىبا­يدعقبنشينى­كرد.»

لوين ديويس: «من اين همه زحمت نكشيدهام كه بيايم يک شواجراكنم.خالصهمصاحب­هسعيدماليى.»

واتســون: 20:30« امشــب ميگه اين اصالً ورزشــكار نيست و از بچگى در اسرائيل آموزش ديده برای اين كار. بعد هم خانوادهاش رو نشون ميدن كه ميگن اين بچه ما نيست ديگه.»

مهرداد ميرزايى: «اولين مدال المپيک ايران11 ماه قبل از شروع رقابتها از دست رفت.»

پرهام: «تبريک به فدراسيون و دست اندركاران ورزش كه يک قهرمان و مداليست ديگه هم از كشور بيرون كرديد.»

عماد:«بامسابقهند­ادنسعيدمال­يىجودوكارا­سرائيلىبهط­ال رسيد! هم يه طال بهشون تقديم كرديم هم يه طال از دست داديم هم بازيكنمونو از دســت داديم هم طــالی احتمالى المپيک رو از دست داديم هم احتمال داره فدراسيون جودو تعليق شه!»

سيداحتشام: «جودو از همون اول حاشيههاش خيلى بيشتر از افتخاراتشب­وده.جمعشكنيدبر­ه.»

مهدی مهری: «اونور جودوكار اسرائيلى ورزشكار مصری رو زده بود و رفته بود برا فينال...اين دســتش موند زير حريف لهســتانى، بازی رو باخت، پاشد زد تو سرش... حاال ميگه از ايران تماس گرفته بودن كه بايد ببازی رفتم پناهنده شدم! خودتى بزرگوار...».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.