گرفتن مچ حناچی

Iran Newspaper - - News -

مراســم تشييع پيکر مهدی شادمانى خبرنگار ورزشى كه براثر بيماری سرطان درگذشــت دیروز برگزار شد. محمدجواد آذری جهرمى وزیر ارتباطــات، رضا صالحى اميری رئيس كميته ملــى المپيک، محمد خدادی معاون امور مطبوعاتى و اطالعرســا­نى وزارت فرهنگ، عادل فردوســىپو­ر، على دایى، حبيب رضایى و هادی طباطبایى چهرههایى بودند كه همراه همکاران و دوســتان شــادمانى او را بدرقه كردند و على دایى این چنين آوا دختر مهدی شادمانى را همراهى كرد. عکس: عرفان خوشخو ديروز پيروز حناچى، شهردار تهران در مراسم اهتزاز پرچم امام حســين(ع) سخنرانى كرد. َف َلاهلل ُاو ايــن ســخنرانى را بــا خواندن آيــه ‪َ ِ ِ َ ُ ْ‬ المجاهدين‪َ ْ َِ‬ ‪َ ِ ِ َْ َ ِ ْ ْ‬ آغازكردكها­ينمسأله ‪ِ ِ‬ بأموالهم‪ْ ِ َ‬ وأنفســهمَ علىالقاعدي­ن َ برايش حاشــيه ســاز شــد. توييتر باشــگاه خبرنگاران جوان با انتشــار اين بخش از سخنرانى حناچى نوشــت: «اشاره عجيب حناچى به آيه حک شــده در آرم گروهک منافقين. حناچى، شهردار تهران در مراسم اهتزاز پرچم حضرت امام حسين(ع) آيه حک شده در آرم گروهک تروريستى مجاهدين خلــق را قرائت كرد.» كاربران زيــادی پای همين توييت يا در توييتهايىد­يگربهاينتو­ييتواكنشنش­اندادندواز­باشگاهخبرن­گاران جوان انتقاد كردند: ارنستو چگوارا: «باشگاه خبرنگاران جوان من اگر جای آقای حناچى بودم از دســت شما شكايت مىكردم تا درس عبرتى بشه برایالباقى­دوستانتان»،سرالكساندر:«لطفايکليست­ازآياتممنو­عه قرآنعنايتب­فرماييدكهد­يگههمچيناش­تباهىتكرار­نشه»،سيدحسين: «آن چيــزی كــه حتــى از ذرهای از آن هــم بىبهــره ايد عقل و تقواســت؛ چندين بار ســخنرانى رهبر انقالب با اين آيه شــروع شــده! قرائت آيات قرآنهمتعجب­برانگيزشده­براتون؟!منافقينوتر­وريستهازيا­دسراغ اين آيات رفتن، دليل ميشــه اين آيات قرائتشــون ممنوع تلقى بشه؟»، محمدكاظم جعفری: «چه ربطى داره؟! اول اينكه آيه قرآن هست دوم اين كه يكى از شــعارهای اصلى انقالب بود و تا ســالها حتى ســالهای جنگ تحميلى بســياری از رهبران انقالب و ســخنرانان، سخنانشــان رو بــا همين آيه آغاز مىكردند»، بهروز: «بگيــد تو چاپ بعدی قرآن آيه رو حذف كنند»، محمدحسين: «باورم نميشــه به خاطر اشــاره بــه يه آيه قرآن كريم شــهردار رو منتســب به مشركين رجويست ميكنين! حيــا و اخــالق و انصاف خوب چيزيه بخدا»، محسن: «االن يعنــى آياتى داريــم در قرآن كه تحريمه و ما نبايد بخونيم! يــا اينكــه از ســر درون حناچــى اطــالع پيــدا كرديــن كــه جزئــى از مجاهدينــه؟ يــه عــده واقعــاً كالً رد دادن».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.