تسنیم:راهجبرانبر­ایسرافرازب­ازاست

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکــه، خبرگــزاری اصولگــرای تســنیم با اشــاره بــه انتشــار الکترونیکی کتــاب جدید محمد ســرافراز، رئیــس پیشــین صــدا و ســیما بــا عنــوان «روایت یک اســتعفا» نوشــته است: به نظر میرسد مسأله اصلی آقای سرافراز، ماجرای خانم «شهرزاد میرقلیخان» اســت. در واقع خانم میرقلی خان «دال مرکزی» تمام حاشــیههای امروز آقای ســرافراز اســت و رئیس ســابق صدا و سیما از آنجا که در این مســأله با نهادهای مختلف از جمله اطالعات سپاه به مشکل برخورده، همه ماجراها و تاریخ را هم به نحوی روایت میکند کــه از دل آن چیــز دیگــری بیــرون بیاید. نویســنده با نفــوذی خواندن میرقلیخان نوشــته که بررســیهای چند تن از خبرنگاران تســنیم در تهران و واشــنگتن نیز نشــان میدهد که اســناد قابــل اتکایی برای آن کــه خانــم میرقلیخان 5 ســال در (امریــکا) زندان بوده باشــد، وجود نــدارد. بــا ایــن حال تســنیم راه را بــرای جبران ســرافراز باز گذاشــته و نوشــته اســت: فردی همچون خانم میرقلیخان توانسته است با یک نفوذ عجیب و برنامهریزی شــده جمهوری اســالمی ایران را از یکی از مدیران شایســته خود محروم کند. تاریــخ روایتهای مهمی از گرفتار شدن و تغییر مســیر جدی افراد پاکدست و سالم به واسطه تحلیلها و تصویرسازیه­ای غلط دارد. رفاعهبنشدا­د که ماجرای او به واسطه محــرم و پخشهــای مکرر فیلــم مختارنامــ­ه در این ایام بــرای مردم آشناســت، از جمله این روایتهاســ­ت. آنچنان که تاریخ روایت کرده و مختارنامه به تصویرکشــی­ده، او انسانی ســالم و واقعاً در پی عدالت بود و جزو توابینی به شمار میرفت که حقیقتاً میخواستند جان خود را برای انتقام امام حســین(ع) فدا کنند، اما تحلیلهای غلط سیاسی او را به جایی کشــاند که نهایتاً چشــم باز کرد و دید که پیشنماز شــمر شده است! تاریخ میتواند برای بسیاری تکرار شود؛ آقای سرافراز هم این روزها مانند احمدینژاد تیتر یک بیبیسی و رسانههای معاندی شــده اســت که دوســت دارنــد ســخنان او را تأییدی بــر ادعاهای خود بگیرنــد. ماجرا مشــابه داســتان رفاعه اســت اما تفاوت اینجاســت که آقای ســرافراز وقــت برای جبران دارد اما رفاعــه زمانی به فکر جبران افتاد که اجل فرصت زیادی در اختیارش نگذاشته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.