وزیرکشور:احرازهویتن­امزدهایانت­خاباتالکتر­ونیکیانجام­میشود

Iran Newspaper - - News -

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیر کشــور ابراز امیــدواری کرد کــه احــراز هویتهــا امســال بــه صــورت ۰۰1 درصد الکترونیکی انجام شــود. به گــزارش ایرنــا، وی در حاشــیه مراســم تودیع و معارفــه اســتاندار­ان ســابق و جدیــد گیــالن در جمــع خبرنــگارا­ن تصریح کــرد: همه مقدمات برای برگزاری هرچه باشــکوهتر انتخابات فراهم شــده و هماهنگیهای الزم با همه دســتگاهها از جمله شــورای نگهبــان و دســتگاهها­ی امنیتی و تبلیغی نیز صورت گرفته است. رحمانی فضلی ادامه داد: درخصوص نحوه برگزاری انتخابات و بحث الکترونیکی آن هماهنگیهای الزم انجام شده اســت که ان شاءاهلل امســال احراز هویتها بــه صــورت ۰۰1 درصــد الکترونیکی انجام شــود که گام بســیار مهمی اســت. وزیر کشــور تصریح کــرد: در ســایر مــوارد انتخابــات الکترونیــ­ک نیز توافقاتی حاصل شــده که به نسبت توافق، کارها را پیش خواهیم برد و امیدواریم با همکاری همه دســتگاهها­ی مربوطه بتوانیم انتخابات ســالم و قانونــی در فضای امن و با مشــارکت باال داشــته باشیم. گفتنی است دیروز ارسالن زارع به عنوان استاندارجد­یدگیالنمعا­رفهشد.

قاســم میرزایــی نیکو، عضــو کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها به ایســنا گفــت: ایرادات شــورای نگهبان به طرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی پس از بررسی در کمیتهای ویژه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن کمیسیون آمد. به منظور تأمین نظرشوراینگ­هبانبرخیاز­مواداینطرح­حذف یا اصالح شــد و اکنون آماده اســت و به زودی به صحن مجلس میآید. وی افــزود: الیحه جامع انتخابــات نیز که از ســوی دولت به مجلس ارائه شده بزودی در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار میگیرد. به گفته این نماینده مجلس، از آنجا که اعضای کمیســیون موافقت نکردند طــرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات مجلس با الیحه جامع انتخابات ادغام نشد و هر یک به صورت جداگانه به صحن میآید.

زهراشجاعی،فعالسیاسیا­صالحطلبهم گفت: هر چه مردم بیشــتر در انتخابات شــرکت کنند، این نظام از ثبات، اقتدار و قوت بیشتری در ســطح دنیا برخوردار خواهد بود که البته شرایط ایــن موضوع را باید حاکمیت و دســتاندرک­اران برگــزاری انتخابــات ایجاد کنند، ایــن موضوع نه با زور، نه با تهدید و نه مشــارکت حداقلی میســر نخواهــد بــود. وی بــا بیــان اینکــه دولــت آقــای روحانــی با ائتــالف اصالحطلبان ســر کار نیامده اســت، به ایلنا گفت: بین دولت ائتالفی و دولتی کــه با حمایــت یک جریــان ســر کار میآید فرق است؛ یعنی اصالحطلبان در آن شرایط با توجه بهکاندیداه­ایموجود،شرایطجهانی،وضعیت اقتصادی ایران و اینکه قطار مدیریت کشور از ریل خارج شــده و با سرعت به سمت سقوط حرکت میکرد، از مجمــوع کاندیداها گزینه اصلح را که احتمال رأیآوری بیشــتری هم داشــت انتخاب کردنــد کــه البته هنوز پشــیمان نیســتند چــرا که بهترین و درســتترین کار را در آن مقطع زمانی انجام دادند. شــجاعی ادامــه داد: اصالحطلبان بایــد با تغییــر رویکــرد و بــا اصــالح رویکردهای خود بــا بدنه اجتماعــی جامعه ارتبــاط گرفته و ایــن ارتباط خــود را تقویت کنند تــا بتوانیم پیام خودمــان را به جامعه برســانیم و این احســاس وجــود دارد که هدف اصلی اصالحطلبان منافع و مصالح ملی است.

بیــژن نوباوه، فعال سیاســی اصولگرا به ایلنا گفت: با تشکیل شورای وحدت مشخص شد که اصولگرایان به دنبال یک اتحاد و اجماع منطقی هســتند امــا از طرفــی بحــث ضــرورت حضــور نیروهــای جوان عملگرا، معتقد و متدین بحثی است که همه گروههای اصولگرا به آن رسیدهاند. ایننماینده­سابقمجلسبا­بیاناینکهو­ضعیت اصالحطلبــ­ان خوب نیســت، شکســت بزرگی را متحمل شــده و مــردم از آنهــا گریزاننــد، افزود: اصولگرایــ­ان هم به شــرطی موفق میشــوند که نگاه منطقی مبتنی بر خواســت مــردم را اعمال کنند نه آن نگاه سنتی که به خواستههای ‪۰۶ ۰۵،‬ یــا ۰7 درصد مردم توجــه میکند.به گفته نوباوه اصولگرایــ­ان بایــد بــه ۰۰1 درصــد مــردم توجه و نیــاز روز جامعــه را دریابند که ایــن امر هم جز با جوانگراییم­حققنمیشود.

قربانعلی قائمی عضو هیأت مؤســس حزب تــازه تأســیس جمهوریــت با اشــاره بــه در پیش بــودن برگــزاری کنگره ایــن حزب گفــت: پس از صــدور پروانــه نهایــی فعالیت، مواضع رســمی و رویکردهــا­ی حزب جمهوریت درباره مســائل سیاسی کشور از جمله انتخابات مجلس شورای اسالمی اعالم میشود.

عــزتاهلل تقواییــان، دبیــرکل مجمــع دانشآموختـ­ـگان ایــران رئیس دورهای شــورای هماهنگی جبهه اصالحات شد. ریاست شورای هماهنگی جبهه اصالحات هر ســه مــاه یک بار تغییرمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.