برخی ائمه جمعه ما فرصتمطالعه­ندارند

Iran Newspaper - - News -

یــک عضو مجمع محققین و مدرســین حــوزه علمیه قم معتقد اســت که نســخه مدیریــت را نه شــرع بلکه عقل و تجربه بشری میپیچد. محمدتقــی فاضــل میبــدی گفــت: یک نفــر اگــر میخواهد مدیر باشــد نمیتوانــد در توضیحالمسـ­ـائل بگردد و بفهمد که مدیر خوب یا بد کیســت. مدیر خوب کســی است که بتوانــد از عقل و تجربه بشــری برای اداره بخشــی کــه مربــوط و مســئول آن اســت، استفاده کند. این مدرس حــوزه افــزود: آرمــان اســالم در جامعه این است که دنبال سالمت، عدالت، بهداشــت و توســعه مردم باشد اما اســالم در چگونگی تحقق آن دخالت نمیکند اسالم به شکل نرماتیو دعوت به یک اصل ارزشــی میکند، اما برای کشــف شــیوه آن باید از عقل و تجربه بشــری استفاده کرد. وی در بخش دیگری از گفتوگو با ایلنا، گفت که بعد از انقالب، روحانیت از جایگاه خودش دررفت و جایی نشست که جایگاهش نبود. یعنی در مسائل اجرایی دخالت کردند.

فاضل میبدی با یادآوری اســتثناها­یی مثل مرحوم هاشــمی رفســنجانی که سیاســتمدا­ری باهــوش بود، ادامه داد: قبل از انقــالب، جایگاه روحانیت در مسجد و باالی منبر بود، وعظ و سخنرانی میکرد و خیلی هم محبوبیت داشــت؛ اما بعــد از انقالب همهجــا از جمله رئیــس کمیتههــا روحانی بود. مردم ســیگار، قند، نبات و کوپن میخواســتن­د به سراغ روحانیت میرفتند، روحانیت چه جوابی داشت به آنها بدهد؟! اگر جوابی هم میداد و وعده او محقق نمیشد دروغگو از آب در میآمد.

وی گفــت: بعــد نوبــت بــه ایــن رســید کــه در تمــام شــهرها، روســتاها ائمهجمعــه خیلی جدی بهجای کمیتهها شــکل بگیرد، بعد از شــکلگیری این نهاد تقریباً در رأس مخروط استان قرار گرفت، اگر میخواستند استاندار یــا مدیرکل بگذارنــد باید رضایت امام جمعه را جلب میکردند، اگر کســی میخواست نماینده مجلس شود باید نگاه امام جمعه پشت قضیه باشد.

عضو مجمع محققین و مدرسین افزود: بخشی از روحانیت ما با دادهها و اندیشههای روز جلو نیامده نمونه آن خطبههایی است که در نماز جمعه خوانده میشــود این خطبهها هیچ ربطی به نســل امروز ندارد. غالب ائمه جمعــه شــغلهای زیــادی بویژه کارهــای اجرایی در اســتانهای خودشــان دارنــد. این روحانــی فرصت مطالعه برای ایراد خطبه نــدارد اینکه مجال و فرصتی که بنشــیند فکر کند که دنیا چه خبر اســت، اندیشــهها چه هســتند و اخالق چه میگوید یا فلســفه فقه و دین چه هســتند و مســائل اجتماعی را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.