روایت فریدون احمدی، نماینده زنجان از بازداشت خود

Iran Newspaper - - News -

فریــدون احمــدی، نماینــده زنجــان در مجلــس در نطــق میــان دســتور دیــروز خــود دربــاره پرونــدهای کــه منجــر بــه بازداشــت او در هفتههــای اخیــر شــده بــود، توضیــح داد. وی همچنیــن با اعتراض به این اقــدام تأکید کرد که تنهــا در حوزه وظایف و اختیارات نمایندگی خود عمــل کــرده اســت. بــه گــزارش «ایــران» ، وی با

خبـــــــر

«نامربوط» دانســتن سخنان احمد توکلی درباره این بازداشــت، درخصوص جزئیــات پروندهاش گفــت: در یکــی از همیــن مراجعــات مردمــی از طریــق یکــی از همــکاران، واحدی که قــراردادی با شــرکت سایپا داشــته مانند دهها خریدار دیگر، تعدادی خــودرو را متعاقب مقررات و مصوبات داخلــی آن شــرکت در شــرایط بحــران فــروش خــودرو و کمپین نخریدن آن، به صورت ســبدی خریداری کرده بود، شرکت سایپا به سبب تغییر مدیران و ســوءظن ایجاد شده نسبت به عملکرد مدیران ســابق، از ایفای آخرین مرحله تعهدات قــراردادی امتنــاع میکــرد. احمــدی همچنیــن ادامــه داد: بــا عنایــت بــه اینکه تعهــدات پایانی اندک بود، بنا به درخواست همکار خود بر اساس مســئولیتی کــه در کمیســیون دارم، بــه صــورت شــفاهی پیگیری ایــن موضوع را به معــاون وزیر مربوطه انتقال داده و هیچ گونه تخلف یا تعدی از حــدود وظایــف نمایندگــی خــود نکــردم و بــه شــهادت همان کیفرخواســ­ت صادره، هیچ گونه نفعی نیز در این پیگیریها نبوده است. ایــن نماینــده مجلس بازداشــت صــورت گرفته را «تســویه حســاب شــخصی» به «بهانــه مبارزه با فســاد» دانســت و خطاب به نمایندگان گفت: من هم مثل شــما ابزاری برای تشخیص سوابق مراجعه کنندگان نداشــته و نســبت به نیات آنها در حــال و آینــده علــم غیب نــدارم امــا ناچار به پذیرش مراجعان، پاســخگویی، ارجاع و پیگیری گرفتاریهای آنها هستم. احمدی تأکید کرد: اگر ایــن اظهــارات نادرســت و فراتر از کیفرخواســ­ت نبــود، ســکوت میکــردم؛ اکنــون علیرغــم همــه اتفاقات و بیمهریهای انجام شــده، به سالمت و پاکدستی خود یقین دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.