برش

Iran Newspaper - - News -

فرانســهبه­عنوانیکیاز­سهکشــورار­وپاییطرفتو­افقهستهایط­یهفتههای اخیــر تاش کرده تــا از طریــق گفتوگوهای دوجانبــه با تهران رهبــری عملیات نجات برجام را در دست گیرد؛ آیا این کشور میتواند بدون تکیه به امریکا به نتایج سازندهایدر­گفتوگوباای­رانبرسد؟

مــن خیلــی از جزئیات طرح فرانســویه­ا برای مذاکره بــا ایران اطالعی نــدارم و البته خیلی هم امیدوار نیســتم که در حال حاضر بتوان با امریکا سازشــی انجام داد. شــاید یکســری مالحظات داخلی برای ترامپ جهت تقویت پایگاه داخلی خودش در امریکا و فشار افکار عمومی در داخل این کشور روزنههایی را باز کند تا باعث شود او کمی از مواضع تند خود را درباره ایران تعدیل کند. اما مســأله اینجاســت که ترامپ خیلی تالش کرده به افکار عمومی امریکا این باور را القا کند که ایران کشور خطرناکی است و موفق شده این ترس را در مردم امریکا از ایران ایجاد کند. در سوی دیگر نتانیاهو و اسرائیل هرگز نمیخواهند که تنشها کاهش پیدا کند. نتانیاهو در انتخابات طوری جلوه میدهد که ایران بزرگترین مخاطره برای اسرائیل است و او نجات دهنده اسرائیل است و به این شکل رأی جمع میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.