نرخ جدید عوارض آزادراههای کشور اعالم شد

Iran Newspaper - - News -

در پــی اعــام خبــر افزایــش 1۲ درصــدی نــرخ عــوارض آزادراههــ­ا، نرخنامه مصوب آن منتشــر شــد که بر اســاس آن حداقــل عــوارض بــرای تــردد خودروهــای ســواری در آزادراه باغچــه مشــهد، بخــش فریمــان بــه مبلــغ ۰۰۵1 تومــان و حداکثــر عــوارض بــرای تردد نفتکشهــا در آزادراه قم - گرمســار به مبلــغ 1۵1 هزار تومان در نظر گرفته شــده است. بر اساس دستورالعمل ارسالی خودروهای عمومــی کــه بیــش از ۰۴ بــار از یــک عوارضــی در طــول یــک ماه عبــور کنند ۰۵ در صــد تخفیــف میگیرنــد. ۰۲ درصــد تخفیــف مربوط بــه خودروهای پاکعمومــی و ۰3 درصــد مربوط به تــردد بیش از ۰۴ بــار خودروها در ماه اســت، یعنی با افزایش میانگین 1۲ درصدی عوارض، تخفیف ۰۵ درصدی بــرای خودروهای عمومی و پرتردد لحاظ شــده اســت و آنهایی که به مردم خدمات ارائه میکنند، مشــمول تخفیف ۰۵ درصدی شــده و در این صورت عوارض آزادراهی برای آنها 9۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.