نو شدن سیاست های مداخلهای

Iran Newspaper - - News - محمد ارباب فضلی پژوهشگراقت­صادی

جریــان و نحــوه مداخلــه سیاســتگذا­ر در بــازار ارز و بازارهــای دارایــی ســازوکار مشــخص و تعریــف شــدهای دارد. امــا در ایــران از گذشــته مداخــات بانــک مرکــزی در بازار ارز و پــول از طریق مداخات پوششی و تعریف نشده صورت میگیرد، روندی که در ســالهای اخیر نیز مشکاتی ایجاد کرده و نمونه بارز آن دادگاهی اســت که برای این نحوه مداخات بانــک مرکــزی در بــازار ارز در ســال 1396 درحــال برگزاری است. بنابرایــن، این انتظار وجود داشــت که این مداخــات نظام مندتر انجام شــود تا با روشهای شــفاف تری بازار ارز و پول مدیریت شــود. از ســوی دیگر در ســالیان اخیر بانک مرکزی از تعیین نرخ ســود بانکی دســتوری بهعنوان ابزاری برای مدیریت بازار بهره میبرده اســت. اما این مداخله دســتوری در برخــی از برهههــا باعث تغییر جهــت ســرمایهها از بازاری بــه بازار دیگر شــده اســت. ماننــد آنچه در ســال 1396 با کاهــش یکباره نرخ ســود ســپردهها رخ داد و موجب شد تا بخشــی از سپردههای بانکی از شــبکه بانکــی خــارج و به بازارهایــ­ی مثل ارز و طا مهاجــرت کند. این درحالــی اســت کــه اجــرای سیاســتهای نظــام منــد و هدفمنــد مانند عملیات بــازار باز از اینگونه اتفاقات جلوگیری میکند و اقتصاد را برای فعاالن بازار پیشبینی پذیرتر میکند. طبق آنچه در قالب عملیات بازار باز پیشبینی شده است، این سیاست به ابزاری برای تأمین کســری بودجه دولت تبدیل نخواهد شــد. همواره دولــت برای تأمین نیازهای مالی خود در کوتاه مدت و در بازههای دو تا ســه ساله اقدام به انتشــار اوراق مانند آنچه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشــر شــد؛ میکند. اما این روش به هیچ عنوان نباید در بازههای زمانی بلندمدت انجام شود. درهمین راستا برای جلوگیری از موکول شدن بدهیهای دولت به آینده باید یک جریان درآمدی پایدار و خارج از نوســان شــکل بگیرد که تحت تأثیر شــوکهای درونی و بیرونی قرار نگیرد.زمانی که عمده درآمدهای ارزی دولــت از یــک منبــع انحصــاری مثل نفــت تأمین میشــود الجرم تحت تأثیر شوکها با نوسان همراه خواهد شد. حتی در سالهای بدون تحریــم نیــز درآمدهای نفتــی از محل تغییــر نــرخ ارز و همچنین بهای جهانی نفت تحت تأثیر قرار میگرفت و نااطمینانی از حصول درآمدها ایجاد میشد. بنابرایــن بایــد بــرای دائمــی کــردن درآمدهــای دولــت برنامهریــ­زی شــود، منابعــی مانند انتشــار اوراق بلندمدت و خرید اوراق مشــارکت خارجــی که میتواند به دور از شــوکها روی آن حســاب کــرد. البته در شــرایط تحریمی بخش خرید اوراق خارجی و ســرمایهگذ­اری درآن با محدودیتهای­ی همراه است که امید است با گشایشهای ایجاد شده این فرصت فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.