سهم نیم درصدی ایران در گردشگری دنیا

Iran Newspaper - - News -

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران اعــام کرد: ســهم گردشــگری در تجــارت کل دنیــا حــدود هفت درصد برآورد شــده که این ســهم در ایــران کمتر از نیم درصد اســت. غامحســین شــافعی گفت: یــک میلیارد و ۰۵۲ میلیــون نفر در دنیا در صنعت گردشــگری فعالیت دارنــد و یکهزار و ۰۰۵ میلیارد دالر نیز درآمد ساالنه این صنعت برآورد میشود که باز هم سهم ایران در آن بســیار اندک اســت. به اعتقاد وی تغییرات ارزی ســبب شده تا ایران یکی از ارزانترین کشــورها برای گردشــگری خارجی محســوب شــود و این موقعیت ویژهای برای توسعه صنعت گردشگری ایران فراهم کرده است./ ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.