دو نرخی شدن سبوس خطرناک است

Iran Newspaper - - News -

حســن روحانی، رئیس جمهوری در واکنش جدید نسبت به موضوع چالش برانگیز قیمت ســبوس با بیان اینکه، اعالم دو نرخ از ســوی مقامات دولتی خطرناک اســت، موضوع را برای بررســی فــوری به جهانگیری ارجاع داد. در پینوشــت روحانی به اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آمده اســت: «فوری بررســی و گزارش شــود، اعالم دو نرخ از ســوی مقامات دولتی بســیار خطرناک اســت، تذکر الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود.»/تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.