ً فعالسهم سه درصدی

Iran Newspaper - - News -

یکی از مشکالت فعاالن اقتصادی برای صادرات کاال به ســوریه مسیر انتقال کاال اســت. گالیههای تجار در این خصوص باعث شــد تا اســم مســیر ســبز برای صــادرات کاال به ســوریه سرزبانها بیاید. مســیر جادهای از ایران-عراق- سوریه است. این مسیر مورد استقبال تجار قرار گرفته چرا که در هزینه و زمان صادرات کاالیشــان بســیار اثرگذار اســت. در حال حاضر کاال از طریق دریا به سوریه صادر می شود. رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه درباره مسیر جادهای از ایرانعــرا­ق- ســوریه میگوید: مســیر جادهای که مســیر امــن برای صادرکنندگا­ن اســت هم ایجاد خواهد شد. لذا تجار میتوانند بــا شــرابط بهتــری کاالهای خــود را به ســوریه ارســال کنند. بر اســاس اطالعاتی که خبرگزاریها منتشــر کردند، بررسیهای آماری نشان میدهد برای بازسازی دو کشور عراق و سوریه به حــدود ۰۰۵ میلیارد دالر (۰۰۱ میلیــارد دالر برای عراق و ۸۸۳ تا ۰۰۴ میلیارد دالر برای بازســازی ســوریه) سرمایهگذار­ی نیاز است. مسلم است این رقم، بسیار چشمگیری بوده که با خود حجم قابلتوجهی از بازار کاالیی (از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا ماشینآالت بسیار پیچیده )...و را در این کشورها ایجاد خواهد کرد. با این حال بررسیهای آماری نشان میدهد سهم ایــران از نیــاز فعلی بازار کاالیی ســوریه حدود ســه درصد و در عراق نیز با شرایط بهتری حدود ۳۱ درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.