درصد افزایش داراییهای خارجیبانکم­رکزی

Iran Newspaper - - News -

آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش حجم داراییهای خارجی آن و افزایش این داراییها در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. حجم داراییهای خارجی نظام بانکی در سه ماهه نخست سالجاری به ۴۲9 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته سال پیش از آن 9.۲۱ درصد افزایش داشته است. میزان داراییهای خارجی نظام بانکی خردادماه ســال گذشــته ۸۱۸ هزار میلیارد تومان و در اســفند ماه همان ســال 7۱9 هزار میلیارد تومان بوده اســت. به این ترتیب حجم این داراییها در خرداد ماه ســالجاری نســبت به پایان سال گذشته ۸.۰ درصد رشــد کرده است. این در حالی است که از مبلغ مذکور، بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به داراییهای خارجی بانک مرکزی اســت که حجم این داراییها نســبت به خرداد ماه ســال گذشــته که 9۵۴ هــزار میلیارد تومان بوده، ۵.۱ درصد کاهش یافته اســت. حجم داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان ســال گذشــته ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که میزان این داراییهــا در خرداد ماه سالجاری نسبت به پایان سال گذشته نیز 7.۲ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، داراییهای خارجی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در خرداد ماه سالجاری بــه ۱7۴ هــزار میلیــارد تومــان رســیده و بــا توجــه به حجــم 9۵۳ هــزار میلیــارد تومانی داراییهای خارجی این بانکها در سال گذشته، میزان دارایی خارجی آنها ۳.۱۳ درصد رشد کرده است. داراییهای خارجی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در پایان سال گذشته ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون ۴.۴ درصد افزایش یافته است./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.