جستارهایید­ربابزندگی

Iran Newspaper - - News - سایر محمدی خبرنگار

«یــا این یــا آن» خطــوط کلــی نظریهای راجع به هســتی انسانی ترسیم میکند. بنای این نظریه بر تمایزی اســتوار است میــان دو شــیوه زندگــی: زندگــی مبتنی بــر اصالــت لذتجویــی و زیباشناســ­ی و زندگــی اخالقــی کــه بــر تعهــد و مســئولیتپ­ذیری اســتوار اســت. در این کتــاب هریــک از ایــن دو جهانبینــی را نویســندها­ی خیالــی با نــام مســتعار به رشــته تحریر درآورده است. به طور کلی در کتــاب نگاهی زیباشناســ­انه به زندگی در قالب جستارهای کوتاه بیان میشود. «یا این یا آن» نخســتین کتابی اســت که کییرکگور با نام مســتعار نوشت؛ روالی کــه در نیمه اول ســالهای فعالیتش در پیش گرفته بــود. در این دوره کییرکگور از چهــار نام مســتعار اســتفاده میکرد: یکــی «ویکتــور ارمیتــا»، گردآورنــد­ه و ویراســتار خیالــی متنهایــی کــه در این کتــاب آمــده و کییرکگــور مدعی اســت آنهــا را در یــک میــز تحریر عتیقــه یافته اســت. نام مســتعار دیگر A است؛ لقب نویســنده خیالی متــن اول. ایــن لقب را ویکتور ارمیتا به او میدهد و ادعا میکند نام واقعیاش را نمیداند. نام مستعار سوم B است یا قاضی ویلیام. و سرانجام چهارمین نام مســتعار هم «یوهانس» اســت. صالح نجفــی جلــد دوم «یا این یا آن» را در دســت ترجمــه دارد و وعده انتشار آن را برای سال آینده داده است. ■ یا این یا آن (جلد اول) ■ نویسنده:سورنکییرکگ­ور ■ مترجم: صالح نجفی ■ ناشر: مرکز ■ تاریخ انتشار: ۸۹۳۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.