شفافیت، ثمره کاربردی شدن صنعت فضایی

Iran Newspaper - - News -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات با بیــان اینکه صنعت فضایی یک حوزه اســتراتژی­ک و بســیار حائزاهمیت اســت، تأکیــد کرد کــه در یــک نمونه، پژوهشــگاه فضایــی در حوزه کاربــردی کــردن صنعت فضایی باعــث صرفهجویی 1۵00 میلیــارد تومانی در موضوع پرداخت خسارت سیل شد. بهگزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی افزود: وقتی به رحمانی فضلی، وزیــر کشــور، اعالم کردیم کــه توان برآورد ســیل با اســتفاده از دادههای فضایی را داریم، انصافاً پای کار ایســتاد تا پرداخت خســارتها، با اســتفاده از دادههای فضایی بهصورت دقیق و علمی انجام شود. وزیر ارتباطات ادامه داد: پیش از آن اطالعات خیلی عجیبی برای برآورد خسارت ســیل درآمده بود. بهطور نمونه زمین 00۳ متری، 00۳ هکتاری اعالمشده بود؛ زمینی که کشــت نشــده بود را کشتشــده اعالم کرده بودنــد و ... . بنابراین تنها همین یک اقدام پژوهشــگاه فضایی، باعث شــد تا بیش از 1۵00 میلیارد تومان در موضوع پرداخت خسارت سیل صرفهجویی شود که به رئیسجمهوری هم اعالم کردیم، این در حالی است که از ابتدای تأسیس پژوهشگاه فضایی تا االن، 1۵00 میلیارد تومان خرج تحقیقات در حوزه صنعت فضایی نشده است. آذری جهرمی با بیان اینکه اینها تنها یک نمونه از کاربردهای صنعت فضایی اســت که میتواند منجر به بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری شود، گفت: البته با این حال شاهد مخالفتها و مقاومتهای جدی هم بودهایم، چراکه یکی از ثمرات کاربردی شدن صنعت فضایی شفافیت است و شفافیت هم همواره مخالفان خاص خود را دارد. وی در ادامه با بیان اینکه یک نمونه دیگر استفاده از دادههای فضایی، کشف مزرعه کشــت خشخاش بود، گفت: اگرچه بعد از اعالم ما، طی مصاحبههایـ­ـی وجود این مزرعه را تکذیب کردند اما ما که میدانســتی­م چنین مزرعهای وجود دارد؛ درواقع هدف ما این بود که درباره واقعیتها شفافسازی کنیم و با استفاده از دادههای فضایی، جلو جنایتی که متأسفانه در کشور در حال انجام بود، گرفته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.