خلیلزاد جزئیات توافق با طالبان را به اشرف غنی داد

Iran Newspaper - - News -

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در مذاکرات صلــح بــا طالبــان دیــروز دوشــنبه نســخهای از پیشنویس توافــق احتمالی امریــکا – طالبان را در اختیــار محمد اشــرفغنی، رئیــس جمهوری افغانستان قرار داد.

بهگــزارش الجزیــره، وحیــد عمــر، مشــاور اشرفغنی دیروز دوشنبه اعالم کرد که خلیلزاد در جریــان نشســتی کــه عصر یکشــنبه بــا رئیس جمهــوری افغانســتا­ن داشــته او را در جریــان جزئیــات توافق احتمالــی امریکا با طالبــان قرار داده است.

در همیــن ارتبــاط ســایت شــبکه خبــری بیبیســی نیــز خبــر داد، صدیــق صدیقــی، ســخنگوی رئیــس جمهــوری افغانســتا­ن گفتــه است، اشرف غنی از خلیلزاد خواسته تا جزئیات تفاهمنامــ­ه را در اختیــار اقشــار مختلــف مــردم افغانســتا­ن بگــذارد. صدیقی با این حــال درباره جزئیات این توافقنامه سخن نگفت و تنها به این نکته بســنده کرد که این توافقنامه نیاز به بررسی بیشــتری دارد. بهگفته او در نشســتهای طالبان بــا امریــکا بنــدی درباره تعویــق زمــان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطرح نشده است. ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر برخی رســانهها گفتــه بودند امریــکا در نظــر دارد ایــن انتخابات را بــه تعویــق اندازد. بنــا بر این گــزارش، نهمین دور مذاکــرات خلیلزاد بــا نمایندگان طالبان که تــا روز شــنبه در دوحه قطر در جریــان بود و هنوز هــم ادامه دارد، بــر خروج نیروهــای امریکایی از افغانستان متمرکز بوده است. پیش از این مایک پمپئو، وزیر خارجــه امریکا اظهار امیدواری کرده بــود که دو طــرف تــا روز اول ســپتامبر، یعنی روز یکشنبه به توافق دست یابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.