مترو اسپورت (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

این نشــریه تساوی 2-2 آرسنال و تاتنهام در دربــی مــورد توجــه شــهر لنــدن طــی دیدارهــای ایــن هفتــه لیگ برتــر فوتبال انگلیس را به گزارش نخست خود تبدیل کرده و از پوچتینو، ســرمربی تاتنهام نقل قــول کرده کــه این تیــم از حاال بــه نقل و انتقالهــا­ی زمســتانی چشــم دوختــه تــا نفــرات تــازهای را بــه جمــع بازیکنانــ­ش بیفزایــد وگرنه بختی بــرای قهرمانیاش متصــور نیســت. تصویــر یکــی از گلهای تاتنهام ضمیمه این گزارش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.