بیرانوند‌دوباره‌محروم‌می‌شود؟

انتشار یک فیلم جنجالی از حرکت دروازهبان پرسپولیس و احتمال شکایت تراکتور

Iran Newspaper - - News -

حامــد جیــرودی / 10 روز پیــش بــود کــه علیرضا بیرانوند موفق شد عالوه بر کسب عنوان بهترین دروازهبــا­ن ســال فوتبال ایــران، جایزه مرد ســال فوتبــال را هــم بــه خــود اختصــاص دهد تــا این تصــور به وجــود بیاید کــه دروازهبان شــماره یک تیــم ملــی و پرســپولیس، دوبــاره فصــل ویژهای پیش رو خواهد داشــت اما او که با درخشــش در جام جهانی 2018 روسیه، لیگ قهرمانان آسیا و جام ملتهای آســیا مــورد توجه برخی تیمهای اروپایــی قرار گرفت درگیر حاشــیههای­ی شــده که ممکن اســت بــه خودش و پرســپولیس آســیب بزنــد. چهــارم خرداد ســال جاری بــود که کمیته اخــالق فدراســیون فوتبال برای رفتار ناشایســت بیرانوند نسبت به مأمور نیروی انتظامی مستقر در ورزشــگاه تختی جم در حاشــیه دیــدار پارس جنوبــی و پرســپولیس، 3 جلســه محرومیــت تعلیقــی و 0۵ میلیــون تومــان جریمه بــرای این دروازهبــا­ن درنظــر گرفــت. 17 تیــر نیــز کمیتــه انضباطــی حکــم خــود را درخصــوص دو دیــدار پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی اعالم کرد که بیرانوند به خاطر رفتار نامناسب در جریان بازی با ســپاهان در لیگ برتر، یک جلسه محــروم و 40 میلیــون تومان جریمه نقدی شــد. این محرومیت باعث شد دروازهبان پرسپولیس، بــازی اول تیمــش در فصل جــاری مقابل پارس جنوبی را از دســت بدهد و بوژیدار رادوشوویچ به جای او درون دروازه سرخها قرار بگیرد.

امابیرانون­دکهدربازیب­اتراکتوربه­ترکیباصلی سرخپوشــان پایتخت بازگشــت، در این بــازی هم حاشیههایی داشت که سر و صدای زیادی به پا کرد. او در دقیقه 86 مسابقه هم نتوانست بر اعصاب خــود مســلط باشــد و پــس از اینکــه تــوپ را بــه زمین کوبید، با حالتی تهاجمی به ســمت ایمان ســلیمی، مدافع تراکتور کــه روی او مرتکب خطا شــده بــود رفت و ایــن بازیکن را ُهــل داد تا بیژن حیدری، داور مســابقه به او کارت زرد نشان دهد و «بیــرو» اولیــن کارت زردش را در اولیــن بــازی فصل خود بگیرد. در این شــرایط یکشــنبه شــب ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شــد که نشان میدهد در حالی که بازیکنان پرسپولیس در حال رفتن به سمت رختکن ورزشگاه یادگار امام تبریز هستند، بیرانوند با دستانش حرکتی ناشایست را به ســمت تماشاگران نشــان میدهد. موضوعی کــه دیروز با واکنش باشــگاه تراکتور همراه شــد و آنها میخواهند با اســتناد به ایــن ویدئو کوتاه به کمیتــه انضباطی شــکایت کننــد. روابط عمومی باشــگاه تراکتــور دیــروز اعــالم کــرد: «معاونــت حقوقی باشگاه از طریق کمیته انضباطی و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال این حرکت غیرورزشی را پیگیــری خواهــد کــرد و قطعاً باشــگاه به هیچ عنوان اجازه پایمال شدن حق و حقوق هواداران پرشور تراکتور را نخواهد داد.»

فیلم منتشــر شــده دربــاره بیرانونــد در حالی منتشــر شــده کــه کمیتــه اخــالق فدراســیون در قســمتی از بنــد 5 مربــوط به حکــم تعلیقی این دروازهبــا­ن در خردادمــاه گذشــته آورده بود: «در صورت پرداخت جریمه نقدی و همچنین اعالم عذرخواهــی رســمی و کتبــی از پرســنل خــدوم و زحمتکــش نیــروی انتظامــی، محرومیــت وی تعلیــق و پــس از انقضــای مدت 6 ماه به شــرط عدم ارتکاب رفتار غیراخالقی، از ســابقه ایشــان حــذف گردد. در غیر اینصورت، رأی محرومیت مســتنداً به ماده 112 آییننامــه انضباطی و ماده 63 آییننامــه اخــالق به محض صــدور و ابالغ، اجرا خواهد شد.»

بیرانونــد پــس از آن اتفاق، هــم در تلویزیون و هم در مصاحبههای مختلف از رفتار خود با مأمور نیروی انتظامی دلجویی کرد اما حاال و با گذشت 3 مــاه از آن رأی و در حالــی که مدت 6 ماه از ارتکاب رفتــار غیراخالقــ­ی بــه پایــان نرســیده، او حاشــیه دیگــری را بــرای خود بــه وجــود آورده و اگر کمیته انضباطی یا اخالق رأی به محرومیت بیشتر از یک جلسه برای او بدهند، ممکن است بیرانوند دربی را هم از دســت بدهد و این موضوع ممکن اســت برای پرسپولیس بسیار گران تمام شود. ■ شیخ الری: هواداران سخت نگیرند در حالــی کــه بــه نظــر میرســد باشــگاه تبریزی موضــوع را پیگیــری خواهد کرد، سرپرســت تیم فوتبــال تراکتــور بــا ادبیاتــی متفــاوت بــه ماجــرا واکنــش نشــان داد. احــد شــیخالری در برنامــه تلویزیونــ­ی مــوج فوتبال در شــبکه ســهند گفت: «حضــور حماســی هــواداران تراکتــور در بــازی با پرســپولیس در تاریخ ثبت خواهد شد. امیدوارم این حمایت هواداران در ســایر بازیها نیز تداوم داشته باشد. در جلسه هماهنگی نیز اعالم کرده بــودم کــه بازیکنان با رفتارشــان باعــث ناراحتی هواداران نشوند. بیرانوند نیز بازیکن جوانی است که بــه مرور زمان به اشــتباهات خــود پی خواهد برد. از هواداران درخواســت دارم کــه زیاد بر این بازیکن سخت نگیرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.