نامهنگاری ایران با فیفا به خاطر شرایط نامساعد هنگکنگ

Iran Newspaper - - News -

بــا توجــه بــه اغتشــاشها و ناآرامیهــ­ا در هنگکنــگ و تعطیلی چنــد روزه فــرودگاه ایــن کشــور در آســتانه دیــدار 19 شــهریور هنگکنــگ بــا ایــران در مقدماتــی جامجهانــی فوتبــال ،2022 فدراســیون ایــران ســه بــار بــا فیفــا نامهنگاری کرده و خواســتار تعیین تکلیف شــده اســت. این کشــور توریستی شــرق آســیا درگیر اعتراضات مردمی و ناامنی اســت و این بیــم وجود دارد کــه در زمــان ورود تیــم ایــران نیز خطراتــی دامنگیر ایــن تیم شــود. در نامه فدراســیون ایران قید شــده که برگزاری این دیدار در یــک مکان ثالث و امن میتواند بهترین گزینه در شرایط کنونی باشد. حمیرا اسدی، مسئول کمیته بینالملل فدراســیون فوتبال ایران دیــروز در همین ارتباط گفت: «فیفا هم در جریان رخدادهای هنگکنگ اســت و هــر تصمیم احتمالی در مورد این مسأله را طبعاً به اطالع ما خواهند رساند. البته ما طبق برنامه عمل کرده و ویزاهای سفر را اخذ و هتل محل اقامتمان را نیز رزرو کردهایم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.