بیرانوند: بیاحترامی نکردم، دستشان را میبوسم

Iran Newspaper - - News -

کنفدراسیون­فوتبالآسیا­روزگذشتهاس­امینامزدها­یکسبجوایزر­ؤیاییآسیار­ااعالمکردک­هفدراسیون فوتبال در بخش فدراســیون­های الهام بخش و علیرضا بیرانوند در بخش انفرادی کاندیدا شــدهاند. همچنین بیرانوند دیروز قرارداد خود را با پرسپولیس 4 سال دیگر تمدید کرد. او در حاشیه تمرین تیم ملی در جمع خبرنگاران در مورد انتشار فیلمی حاشیه ساز از او گفت: «از وقتی فیلم منتشر شد، خیلی ناراحت شدم و هجوم آوردهاند که بیرانوند را محروم کنید. نباید زیاد بزرگش کنیم که شخصیت یک نفرراخردکن­یموبهمنبیا­حترامیشود.طرزفکربرخی­ایناستکهبا­محرومکردنم­ندربازیهای بزرگ، تیمشان نتیجه بگیرد. من با خنده میگویم نیازی نیست که هجوم بیاورند تا مرا محروم کنند اگر الزم باشد میگویم مقابل فالن تیم بازی نمیکنم.»او یادآور شد: «هواداران تراکتور به تیتیهای پرشــور معروف هســتند و فصل گذشــته نیمفصل دوم هم با این تیم بازی کردیم و آنها مرا تشویق کردنــد و مــن هم از آنها تعریــف کردم. برخی به دنبال رودررو شــدن من با هــواداران تراکتور بودند. من دســتم را برای هواداران پرســپولیس بلند کردم و دستم را مشــت کردم که با قدرت کارم را ادامه میدهم. اگر فکر میکنند که بیاحترامی کردم، از آنها عذرخواهی میکنم و دستشان را میبوسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.