کورسوی امید برای صعود رنگ باخت

شکست بسکتبال ایران با پرتابهای 3 امتیازی تونس

Iran Newspaper - - News -

گروهورزش/دومین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در رقابتهــای جــام جهانــی 2019 چیــن در گروه C، ســاعت 13:00 دیــروز برابــر تونس برگزار شــد. 2 ســاعت پیش از آغاز این دیدار کشــف دو بســته مشکوک در سالن ژیمناسیوم گوانژو چین موجب شد تا سالن برگزاری دیدار تیمهای ایران و تونس توســط پلیــس چیــن تخلیه شــود اما پــس از یک ساعت همه چیز به حالت اول بازگشت و بازی در ساعت مقرر برگزار شد. ایران پیش از این دو بار در تقابل با رقبای آفریقایی پیروز شــده بود و امیدوار بود که در برابر تیم 51 رنکینگ جهانی، برد ســوم را تجربه کند. با توجه به شرایط و موقعیت حریف به نظر میرســید تونس آســانترین حریف ما در جــام جهانی باشــد امــا اینهــا تنهــا روی کاغذ بود چرا که بسکتبالیسـ­ـتهای ایران که ظاهراً هنوز در شوک شکســت ناباورانه در ثانیههای پایانی برابر پورتوریکــ­و در دیدار نخســت قرار داشــتند، بازی را بد آغاز کردند و همین ســبب شد تا تونس خیلی سریع بازی را در دست بگیرد و از ایران پیش بیفتد. تونس با پرتابهای سه امتیازی قابل توجه از ایران فاصله گرفت و در نیمه نخست با نتیجه 44-35 پیروز شد. با آغاز نیمه دوم و کوارتر سوم تونسیها تالش کردند با کنترل حمالت ایران اختالف امتیاز را حفــظ کنند. در طرف مقابل هم تیم ایران با راه افتادن حامد حدادی، یک بازی نزدیک و نفسگیر بــه معرض نمایش گذاشــت تــا روحیه از دســت رفتــه تا حــدودی به تیم ملــی بازگــردد. در کوارتر چهــارم نیــز تونــس با دفاع مســتحکم و حســاب شده حمالت احساسی ایران را کنترل کرد و اجازه خودنمایــی به مهاجمان ایران نــداد تا در نهایت این بازی با نتیجه 79-67 به سود نماینده آفریقا پایــان پذیرد. حامد حدادی با کســب 13 امتیاز، 11 ریبانــد و 8 پاس گل، مؤثرتریــن بازیکن ایران بود. صــالح ِمجری نیز با ثبت 22 امتیاز، 15 ریباند و 3 پاس گل، مؤثرترین بازیکن تونس لقب گرفت. با این شکســت کورســوی امید ایران بــرای صعود از گروه C رقابتهای جام جهانی کامالً رنگ باخت تا بازی پایانی روز چهارشــنبه برابر اسپانیا، یکی از مدعیانجامت­شریفاتیشود. ■ شاهینطبع: پرتابهای تونس دور از انتظار بود سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران پس از شکست برابــر تونــس گفت: «تــالش کردیم بعــد از بازی اول مقابــل پورتوریکــ­و بازیکنان را بازســازی کنیم چــون برابــر تیمــی باتجربــه بازی داشــتیم. ســه امتیازیهای غیرقابل پیشبینی از تونس دیدیم. بازیکن شــماره ۵۴ تونــس ۶۵ درصد پرتابهای ســه امتیــازی خــود را وارد ســبد کرد که یــک آمار بسیار باال است. از رسانهها میخواهم از مسئولین بپرسند که چطور در بازی اول ما مقابل پورتوریکو یــک داور چینی انتخاب شــد؟ هیچ داور آســیایی نبایــد بــازی تیمهــای آســیایی را قضــاوت کند.» مهران شــاهینطبع درباره احتمال خداحافظی حامــد حدادی از بازیهای ملــی گفت: «حدادی یک شــخصیت بســیار بزرگ اســت. او در سه ماه گذشــته بیشــترین تــالش ممکــن را داشــت و به ســختی تمرین کرد. فکر میکنــم او خیلی خوب بســکتبال را میفهمــد و در ایــن مســابقات هــم عملکرد بســیار خوبی داشــت. همان طــور که در ۵1 سال اخیر برای تیم ملی خوب کار کرده است. نمیخواهیم االن درباره آینده صحبت کنیم.» ■ ساختارمان برای جامجهانی و المپیک نیست عنایــتاهل­ل آتشــی، کارشــناس بســکتبال پــس از دومین باخت تیم ملی در جام جهانی با اشاره به ایــن موضوع که حد و توان بســکتبال ایران همین اســت، گفت: «به خاطر شکســتی کــه در لحظات پایانی دیدار روز شــنبه برابر پورتوریکــ­و برای ایران رقم خورد، ملی پوشــان کشــورمان از نظر روحیروانــ­ی شــرایط خوبــی نداشــتند و همیــن ضعف باعــث شــد نتوانند مقابــل تونس نتیجــه بگیرند. واقعیت این است که ساختار بسکتبال ایران برای جــام جهانی و المپیک نیســت. بســکتبال ایران از نظر فیزیکی و مهارتهای فردی اشکال دارد. حتی از حیــث حضــور متوالی در میادیــن بینالمللی و دیدار با تیم های بزرگ هم دچار کمبود هستیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.