پرونده استراماچون­ی در وزارت خارجه ایران و ایتالیا

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / تغییــرات مدیریتی، اتفاقی اســت که این روزها در باشگاه استقالل یا رخ میدهد یا خبرهایی مبنی بر رخ دادن احتمالی آن شــنیده میشــود. ایــن در حالــی اســت کــه اســتقالل در بحران خودســاخته مدیران و مربی خارجی این تیم گرفتار شده است. مدیران استقالل هم آنها را تکذیب و آندرهآ استراماچون­ی هم آنها را تأیید میکنــد. در همین رابطه، اســماعیل خلیلزاده رئیــس هیأت مدیره اســتقالل، گفت: «مطمئن باشید اگر این حاشیهســاز­ی برای استقالل ادامه داشــته باشــد، ســکوت نخواهــم کــرد و عوامــل حاشیهساز را به هواداران معرفی میکنم.» در این بین، خبر رسید که در جلسه 2 روز پیش امیرحسین فتحی و اســتراماچ­ونی، مدیرعامل اســتقالل از سرمربی تیمش خواسته تا اگر تصمیم به مصاحبه داشــت، در حضور مدیر رســانهای باشگاه با رســانههای داخلی صحبت کند اما استراماچون­ی اعالم کرده که عالقه زیادی به گفت وگو با رسانهها ندارد و اگر تصمیم به مصاحبه داشت، ترجیح میدهد با رسانههای خارجی صحبت کند تا گفتههایش به درستی منتقل شود. خلیلزاده درباره اینکه یک روز باشــگاه اســتقالل درخواست مرخصی اســتراماچ­ونی را تکذیب میکند و روز دیگر سرمربی این تیم در مصاحبه با رسانههای ایتالیایی میگوید باشگاه در جریان مرخصیاش بوده، گفت: «رسانه ایتالیایی برای خودش این مطالب را زده! استراماچون­ی مصاحبهای نکرده و در جلسه با فتحی گفته که آن را تکذیب میکند. مگر خروج از ایران مجوز خاصی میخواهد؟ استراماچون­ی درخواستی برای مرخصی نداده بود.» با این حال، سایت «ایتالیا استار مگزین» ضمن انعکاس مشکل استراماچون­ی در تهران و ممنوعالخرو­ج بودن این مربی، اعالم کرد وزارت امور خارجه ایتالیا و سفارت این کشور در تهران بعد از این اتفاق پیگیر حل مسأله هستند و به این موضوع ورود کردهاند تا این مربی بتواند در مواقع لزوم به ایتالیا بازگردد اما در اقدامی متقابل باشگاه استقالل تصمیم گرفت نامهای به وزارت امور خارجه کشــورمان ارســال کند و از این وزارتخانه بخواهد مطالب غیرواقع منتشر شده در یکی از رسانههای ایتالیایی را پیگیری و به مسئوالن آن رسانه تذکر دهد و حتی در صورت لزوم کار به شکایت کشــیده شــود. در این شرایط و پس از این که ســعید آذری مدیرعامل سابق ذوب آهن ظهر یکشنبه بــا حضور در وزارت ورزش جلســهای با محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی ایــن وزارتخانه برگزار کرد، گمانهزنیها­یی درخصوص حضور او به جای امیرحسین فتحی مطرح شد. آذری در این ارتباط گفت: «باید بگویم فقط برای مشورت درباره یک کار شخصی با آقای داورزنی جلسه داشتم. اینکه میگویند جلسه ما برای مدیرعاملی استقالل بوده، صحت ندارد. نه بنده برنامهای برای مدیریت استقالل به وزارت ورزش دادهام و نه آنها برنامهای از من خواستهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.