قائدی: تدارکات ما المپیکی نیست

Iran Newspaper - - News -

مهدی قائدی، مهاجم جوان و استقاللی تیم ملی فوتبال امید که این روزها به سبب مصدومیت از ناحیه مچ پا تمرین نمیکند، گفت زمینهای بد و ناهموار از دالیل اصلی مصدومیتهای وی و امثال اوست. وی افزود: بدتر از همه اینکه تصریــح کردهاند زمیــن تمرین تیم ملی بزرگســاال­ن را نیز به مــا نمیدهند. با این اوصاف، مشــخص است تدارکات تیمی که میخواهد پس از سالها فترت به المپیک راه یابد، اصالً المپیکی نیســت. در همین حال معراج اســماعیلی، دروازهبان تیم ملی امید گفت وضعیت اردوهای این تیم دائماً بهتر میشود و فرهاد مجیدی، سرمربی این تیم جوانها را خوب درک میکند. وی همچنین تصریح کرد امیدها پنجشنبه برای دو دیدار دوستانه راهی ازبکستان میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.