بازگشت گوچی به لیگ هلند

Iran Newspaper - - News -

رضا قوچاننژاد، مهاجم نام آشنای ایران همسو با شایعات روزهای اخیر با ترک لیگهای قبرس و اســترالیا که در یک ســال اخیر در آنها برای تیمهای اپوئل و اف.سی.سیدنی توپ میزد، یک بار دیگر به لیگ هلند بازگشت و با تیم متوسط پک زووله قرارداد امضا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.