از نفرین اورنج تا پادشاهان محتوم شکسپیر

نخستين نمایش متری شيش و نيم در جشنواره فيلم ونيز

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

با اينكه امســال نيز تمامى توجهها در جشــنواره بينالمللى فيلم ونيز متمركز بر قســمت مســابقه و ۱۲ فيلمى اســت كه در اين بخش بر ســر شيرطايى بهترين فيلم مىجنگند، اما در قسمت خارج از مسابقه و در بخش «افقها» نيز اتفاقات خوبى در حال شکلگيری است. چه چيزی جالبتر از اينكه فيلم اختتاميه جشنواره كه «كفر نارنجى سوخته» نام دارد و شــنبه شــب آينده پخش مىشــود، نه از ميان فيلمهای قسمت مسابقه بلکه از بخش خارج از مسابقه گزينش شده كه طبعاً فقط جنبه تماشــا و لذت بردن را دارد و هيچ جايزهای به آن تعلق نمىگيرد. اين فيلم را جوزپه كاپوتوندی ايتاليايى براساس سناريويى از اسکات اسميت ســاخته و ايــن ســناريو نيز اقتباســى از روی كتابــى به زبــان رومانيايى با همين نام نوشته چارلز ويلفورد است. در اين كار دراماتيک و دلهرهآور هيچيــک از كاراكترها قابل اعتماد نيســتند و به جای تقابل ســنتى خير و شــر شاهد رويارويى آدمهايى هســتيم كه هيچيک به آرمانهای ادعا شــده از ســوی خود وفــاداری نشــان نمىدهنــد و دچار نفرين ســايرين مىشــوند. هرچند هنرپيشــه زنى مثل اليزابت دبيســکى و كهنه كارانى مانند ميک جگر (عضو اصلى گروه موســيقى قديمى رولينگ اســتون) و دانلد ساترلند در اين فيلم حاضرند، اما نقش اصلى به كائس بنگ نه چندان سرشناس سپرده شده است. فيلمبرداری هنرمندانه و توأم با ســايهپردا­زی ديويد اونگارو و تدوين دقيق گيد نوتاری سبب تماشايىتر شــدن اين تريلر روانشــناخ­تى شــده و دليل اصلى انتخاب اين فيلم از ســوی آلبرتــو باربرا مدير اجرايى جشــنواره ونيــز بهعنوان اثــر اختتاميه جشنواره ونيز همين ويژگىها و جذابيتها بوده است.

«پادشــاه»، ســاخته تــازه ديويــد ميکود ديگــر فيلم شــاخص بخش خارج از مســابقه جشــنواره امســال به حســاب مىآيد و اين كاری است كه جوئل اجرتون كارگردان و بازيگر نســبتاً جوان امريکايى نيز در توليد آن ســهم داشته است. اجرتون طبعاً از بازيگران اصلى فيلم نيز هست و تيموتى چاالمت نوســتاره جوان چهار پنج ســال اخير هاليوود، شــون هريس، ليلى رز دپ و رابرت پتينســون ديگــر بازيگران اصلى اين فيلم هستند. در فيلمى بر اساس زندگىهای پرتاطم هنری چهارم و هنری پنجــم پادشــاهان ســابق انگليــس و برداشــتى از چنــد نمايــش ويليام شکســپير افســانهای پيرامــون هميــن كاراكترها اســت. ريتم حــوادث و زندگىهای كوتاه و مرگهای برخاســته از خيانتها و فرصت طلبىها در دربار، فضايى ايجاد كرده كه فقط در كارهايى مبتنى بر كاسيکهای ادبى مىتوان آنها را يافت. اين فيلم از 3۲ مهر در ســطح جهان اكران عمومى مىشــود. اما ميزان اســتقبال از آن در ونيز كمتر از بهترين آثار بخش مســابقه هم نبوده اســت. تصويرســاز­ی خوب چاالمت از دوران جوانى هنری پنجم و بازی موفق بن مندلســون در نقش هنری چهارم از نقاط ممتاز فيلم به حساب مىآيد و ترسيم صريح سرنوشت محتوم اين پادشاهان اعتبار «ونيز ۹۱۰۲» را افزايش داده است.

در قســمت «افقها»ی ونيز هم كه تک نماينده ايران در جشــنواره امســال يعنــى «متری شــيشونيم» ســاخته ســعيد روســتايى در حال آزمودن بختهای خود است، رقبای قدرتمندی وجود دارند. از جمله فيلم «ســفيد روی ســفيد» ســاخته تئــو كورت اســپانياي­ى. ايــن يک اثر دراماتيک جديد اســت كه آلفردو كاســترو، الرس رودولف، لوال روبيو و ديويد پانتلئون نقشهای اصلىاش را ايفا كردهاند. بخش «افق»های ونيز از معدود قســمتهای اين جشنواره است كه مثل بخش مسابقه آن جوايــزی رســمى دارد و در نتيجــه بايــد ديــد نظر هيــأت داوران آن درباره «ســفيد روی ســفيد» و همچنين «متری شــيشونيم» چيست. رياســت ايــن هيــأت بــا ســوزانا نيکيارلــى، سناريســت و كارگــردان زن ايتاليايى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.