سعدی پیراسته از واژههای تازی

Iran Newspaper - - News -

«گلســتان ســعدی پيراســته از واژههــای تــازی». ايــن نــام كتابى اســت كــه يکى دو روزی اســت بحــث دربــاره آن داغ اســت. اين گلســتان به كوشــش جمال صدری منتشر شده و بسياری از حکايتهــا و شــعرهای آن بــه دليــل حــذف لغــات عربــى تغييــر پيــدا كرده اســت. مثــل اين بخش كــه يکــى از كاربران توئيتــر آن را منتشــر كــرد: «گلســتان ســعدی: تــرک احســان خواجــه اولىتــر كاحتمال جفــای بوابــان.. به تمنای گوشــت مــردن به كه تقاضای زشــت قصابان. گلســتان امروز: چشــم پــوش از نــوازش خواجــه تــا نبينى ســتم ز دربانش...گوشــت ناخواســتن ز گوشــت فروش به ز شــرمندگى به دكانش». اين متــن از ايــن كتــاب دســت به دســت مىچرخــد و كاربــران از نويســندها­ش انتقاد مىكنند: صراحى: «اســتاد صدری گمان بردن كه گلســتان ســعدی كه قرنهاســت بهش ميگن اســتاد سخن نياز به اديت داره!»، ويل دورانتخوار: «آقا منم به هزل بلدم گلســتان بگم. البته مشــخصاً نه به اين قوت. ولى خب فکرشــو نمىكردم يکى برداره گند بزنه به گلســتان ســعدی. متــن بــه اون اســتخوندا­ری و محکمــى. متنــى كــه كاربســ ِت صحيــِح كلمــات رو بــه آدم شــيرفهم مىكــرد. خداوكيلــى چــرا. اآلن اشــکم در مياد.»، فريبا زمانى: «گلســتان رو بيابون كرده بزرگوار»، مرشــد چلويى: «گلســتان پيراســته از واژههای تازی؟ پس اون «دكان» چى ميگه اون وســط؟»، غزلى اقاقيا: «كتابــى چــاپ كردهاند به تقليد از گلســتان ســعدی بــه زبا ِن حســنى نگو يه دســته گل.»، دان: «يک زمانى در اواخر قاجار و اوايل پهلوی سرهنويســى مد شده بود. طرف در اوج ارتجاع برداشــته گلســتان ســعدی رو از «واژههــای تــازی» پيراســته، اسمشم شده گلستان امروز! اين ديگه چه كثافت مطلقيه؟ با متن و شعرهای جديد! دستم بهت نرسهای زيبايى نخستى. چيز، ببخشيد، جمال صدری!»، احسان: «گلستان پيراسته از واژههــای تازی! بزن اليک آريايــى رو!»، بهنام عزيزی: «البته جای چندش قضيه اونجاســت كه اين رو به عنوان يه نســخه تصحيح شــده از گلســتان ســعدی معرفى كرده. اگر مىاومد مىگفــت دلــم مىخواســت يــه تجربه ســره نويســى داشــته باشــم ولى نمىتونســت­م محتــوی توليد كنم و اومــدم از متن گلســتان اســتفاده كردم؛ شــايد قابــل درکتر بود.»، مســعود معينــى: «چــه كار خندهداريــ­ه خب، مگــه مثاً قــراره بچهها فيزيــک رياضى بفهمن كه اينجوری پيرايش كرده؟ خاصيت زبان همينه، بســته بــه دوران، واژه از زبانهای ديگه مىگيره، همينجــوری نســلهای جديــد دو خــط نمىتونــن درســت بنويســن، تقليل گلستان به كتاب سخنان پندآموز عمه بزرگه كه حاال بفهميم تهش چىگفته»، تری فرن: «با سعدی آخه چــى كار داريد!؟ چىو داريد عــوض مىكنيد!؟ كى اينجوری به جنگ گنجينه ادب و زبان چند هزار ساله مىره آخه؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.