ترجمان گفتار روحانی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

هنگامی که رئیس جمهوری از تغییر در وضعیت اقتصادی کشــور خبر میدهــد، برخی میپرســند: «چــه تغییری؟!» همین ســؤال کوتاه، مقدمهای اســت برای نقد برنامههای اقتصادی؛ بی آنکه برداشت دقیقی از سخنان ایشان داشته باشند. اما روحانی چه میگوید؟ روحانی دیروز در مجلس عنوان کرد که مردم روزهای سختی داشتهاند. بعد از اردیبهشت سال 89، دشمنان به اصطالح خودشان تحریم را شدیدتر و صد درصدی و از تمام ابزار خودشان علیه ملت ایران استفاده کردند.

رئیس جمهوری گفت که شــاخصهای اقتصادی در این دو- ســه ماه بگوید که آیــا مقاومــت ملت ایران پاســخ داده یا نداده اســت! امروز آمار و ارقــام اقتصادی و شاخصها نشان میدهد که در 2 الی 3 ماه اخیر وضع ما از ماههای پیش بهتر است وتقریباًهمهشاخصهاا­ینرامیگوید.رئیسجمهوری­باتأکیدبرا­ینکهامروزن­سبت به دو الی سه ماه قبل، شرایط آرامتری را در کشور مشاهده میکنیم و شرایط بهتری را در ماههای بعد تجربه خواهیم کرد، عنوان کرد که دولت یازدهم و دوازدهم در این شش سال، در شرایط بسیار سختی قرار داشته و به استثنای یکسال و نیم، همیشه در تحریم بودیم. اما فحوای کالم روحانی چیســت؟ وقتی دولت از «شرایط آرام»خبر میدهد، برخی این گونه وانمود میکنند که روحانی میگوید، اوضاع اقتصاد خوب اســت، اوضاع اقتصاد مطلوب اســت و چرا برخی گالیه میکننــد؟ اما واقعیت این اســت که ترجمان گفتههای روحانی این برداشت نیست.رئیس جمهوری به هیچ وجه به مردم نمیگوید حال اقتصاد خوب است، روحانی میگوید اقتصاد به سمت خوبی پیش میرود.

روحانــی عنوان میکنــد که اگر بزرگترین اقتصادهای دنیا زیر بار بیســابقهت­رین تحریمهای اقتصادی قرار میگرفت اکنون با فرو پاشــی رو به رو شــده بودند. وقتی روحانی، وضعیت امروز اقتصاد را با چند ماه قبل مقایســه میکند از روز و روزگاری ســخن میگوید که اقتصاد تحت تحریمهای متسلســل و بیامان قرار داشته است. ازمدتی که امریکا از برجام خارج شد، روزی نبوده که تجمع معترضان و مالباختگان فعالیت مؤسســات مالــی غیر مجاز از شــبکههای فارســی زبان خارجــی به منظور تحریک و تهییج افکار عمومی جهت بازنمایی اوضاع نامطلوب اقتصادی منتشــر نشــود؛ اتفاق بزرگی که ریشــه آن در دولت روحانی نبود و دولت یازدهم و دوازدهم میراثدار آن بود، اما امروز موضوع مؤسسات غیر مجاز با هرتدبیری حتی با تحمیل بسط پایه پولی کنترل شد. هنگامی که روحانی از آرامش سخن میگوید، منظورش اعتراض کارگران شمار زیادی از واحدهای تولیدی متوقف است که تجمعات آنها هر روز زمینه بدبینی به اقتصاد را تشدید میکرد.اگر امروز فعالیت آنها از سرگرفته شده، ناشی از تأمین سرمایه در گردش شمار زیادی از این واحدها بوده است.

ابتدای همین امســال بود که نوســانات نرخ ارز براثر فشــارهای ناشــی از کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مسدودســاز­ی منابع درآمد نفتی شتاب گرفت و التهابات بازار ارز به واســطه ســفته بازی و هجوم برخی از افراد زمینه عدم امنیت روانی بازار و جامعه را فراهم ساخت، اما اینک بازار ارز در آرامش است و از نوسانات ارزی خبری نیســت و انتظارات فروکش کرده است. یا اینکه افزایش افسار گسیخته قیمت کاالها و خدمات در انتهای سال گذشته و دو ماه ابتدایی سالجاری فراموش شــدنی نیســت. رشد پیچشــی قیمتها باعث شــده بود که برخی از ابر تورم سخن بگویند و اقتصاد ایران را با سومالی مقایسه کنند، اما امروز شتاب تورم کاهش یافته و روند تورم نقطه به نقطه نزولی شده است.

کسی یادش نمیرود که جو نا امنی ناشی از شائبه کمبود کاال زمینه ساز خریدهای احتکاری را فراهم ساخت و انبارهای خانگی شکل گرفت، اما امروز نه تنها کمبودی نیست، بلکه کاال به وفور با برندهای ایرانی در فروشگاهها موجود است.

همین چندماه قبل بود که پروژه روانی ورشکســتگی صندوقهای بازنشســتگ­ی دائماً برای ایجاد جو ناامیدی نســبت به برنامههای دولت به صورت مستمر پمپاژ میشد و ســایر چالشهای دیگر. واقعیت این اســت که روحانی قدردان ایستادگی مردم است و میگوید به واسطه تحریم هایی که در طول 40 سال گذشته بیسابقه بوده است، روزهای سختی را پشت سر گذاشتهایم و حتی پیش رو داریم.

اما دو نکتهای که از آن خواسته یا ناخواسته غفلت میشود، آیا این اتفاقات خود به خودی انجام شده است، آیا بدون نقش، کارکرد و برنامه دولت بوده است و نکته دوم؛آیا این به معنی رشد اقتصادی کشور و نبود مشکالت اقتصادی است، به هیچ وجه.روحانی را درک کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.